Služba za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove

Sjedište: Matuzići, Doboj Jug, Trg 21.mart 1             

E-mail: opca@dobojjug.ba

 

POMOĆNIK NAČELNIKA: Edin Hrvić, dipl.pravnik


Rođen: 19.06.1977.

Obrazovanje: Osnovna škola Matuzići, Srednja škola Tešanj, Pravni fakultet Univerziteta  Zenica

Zanimanje: Diplomirani pravnik

Radno iskustvo: Općina Doboj Jug          

Bračno stanje:  Otac jednog djeteta                              

Tel: 032/ 691-250         

Fax: 032/ 699-331        

Služba za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove obavlja studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione poslove u oblastima za koje je osnovana; analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa; priprema prijedloge općinskih propisa za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće; izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti zaštite  i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini; sprovodi utvrđenu politiku, te učestvuje u izradi planova, projekata i programa u oblastima za koje je osnovana; izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti opće uprave, obrazovanja, kulture i sporta; izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u okviru prava i dužnosti općine iz boračko-invalidske zaštite, socijalne zaštite, zdravstva i raseljenih lica;  sprovodi utvrđenu politiku u oblasti u oblasti boračko-invalidske, socijalne zaštite, zdravstva i raseljenih lica; učestvuje u predlaganju organizacije općinskih službi za upravu i drugih službi; rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge mjere u oblastima za koje je nadležna; organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na području općine; izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u općini; priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini; predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini; prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unaprjeđenje organiziranja i osposobljavanja Civilne zaštite; organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite; organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja; vrši osmatranje, otkrivanje i praćenje opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, te pravovremeno izvještava nadležne organe i uzbunjuje stanovništvo o predstojećoj ili nastaloj opasnosti; vrši umnožavanje pisanih materijala, usluge prijevoza u svrhu obavljanja poslova i zadataka, održavanje voznog parka, opsluživanje telefonske centrale, fizičko obezbjeđenje zgrade, održavanje čistoće u radnim prostorijama, tekuće i investiciono održavanje zgrade i prostorija mjesnih zajednica i opreme i sl.; poslovi građanskih stanja; ovjere potpisa, rukopisa i prepisa; vrši poslove prijemne kancelarije uključujući prijem, evidemtiranje, arhiviranje, kovertiranje i otpremu pošte; vodi evidenciju i izdavanje radnih knjižica; vrši poslove Centra za registraciju birača; predlaže i sprovodi utvrđenu politiku i stvara uslove za razvoj i osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti obrazovanja i odgoja, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu, te obezbjeđuje saradnju sa organima drugih općina i organa Kantona iz oblasti za koju je i obrazovano; vodi evidenciju i koordinira rad sportskih, kulturnih i drugih institucija koje su od značaja za općinu, ostvaruje saradnju i pruža stručnu pomoć udruženjima, vjerskim  zajednicama i osigurava da rade na ostvarivanju planiranih ciljeva; stara se o stvaranju uslova za unaprjeđenje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama i vrši nadzor nad ostvarivanjem javnog interesa općine u oblasti kulture i sporta; vodi upravni postupak u oblasti boračko-invalidske zaštite, socijalne zaštite i raseljenih lica; stara se o socijalnom stanju i zdravstvenim prilikama stanovnika i stvaranju uslova za zadovoljavanje potreba iz ove oblasti na području općine; vodi prvostepeni postupak iz oblasti zaštite obitelji; poslove i zadatke zaštite civilnih žrtava rata i njihove zdravstvene zaštite; vodi evidenciju i kontrolu kretanja i povratka izbjeglih lica sa područja općine; učestvuje u rješavanju problema smještaja izbjeglica i raseljenih lica , provjerava smještajne mogućnosti za povratak izbjeglica iz inistranstva koji žele da se vrate na područje općine o čemu izdaje odgovarajuću dokumentaciju; planira i učestvuje u implementaciji svih oblika zaštite i brige o izbjeglicama i raseljenim licima uz saradnju odgovarajućih službi;  vrši obračun redovnih primanja, vodi knjigovodstvene i druge evidencije o ostvarenim pravima po osnovu boračko-invalidske, zaštite porodice sa djecom, civilnih žrtava rata; inicira i učestvuje u izradi i realizaciji planova socijalno-materijalne zaštite stanovnika u stanju socijalne potrebe; sagledava i prati socijalnu sliku stnovništva i utvrđuje liste lica u stanju socijalne potrebe; planira i učestvuje u implementaciji svih oblika zaštite i brige o izbjeglicama i raseljenim licima u saradnji sa drugim službama, organima i dr.; vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje joj stavi u zadatak Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Radno vrijeme: početak 07:30 i završetak  rada 16:00 sati.          

Primanje stranaka: Stranke se primaju svaki radni dan od 07:30 do 16:00 sati.


Poslove i zadatke u Službi  obavljaju:                  

SABINA TEŠNJAK-  / VŠS / viši samostalni referent za obrazovanje i dječiju zaštitu

BEGIĆ SENAD- / VŠS / viši samostalni referent za civilnu zaštitu

VAHIDA KRUŠKO-  / SSS / viši referent za socijalnu zaštitu         

DŽEVADA ALIBAŠIĆ- / SSS / viši referent za kartoteku, ovjere i otpremu pošte

ERMIN MUJAKOVIĆ- / SSS / viši referent za građanska stanja-matičar         

BEGZADA RAMIĆ- / SSS / viši referent za boračko-invalidsku zaštitu             

HAJRUDIN ŠEČIĆ- / SSS / referent-portir        

SENAD KRLIČEVIĆ-  / SSS / viši referent-ekonom                     

NUSRET ALIČIĆ-  / SSS / referent domar i ložač       

NUSRETA SKULIĆ- / KV / namještenik za održavanje čistoće, kafe kuharica-centralaa