Još jednom napominjemo sve građane koji posjeduju nekretnine na području KO Matuzići da se jave u Općinu Doboj Jug, u Službu za katastar sa dokumentacijom o načinu sticanja posjeda na nekretninama - vlasništva, kako bi ista bila skenirana i pripremljena u postupku dokazivanja vlasništva kod nadležnog Općinskog suda u Tešnju.
Dokumentaciju (Ugovor, Rješenje o nasljeđivanju, Odluka suda i sl.) potrebno je dostaviti u nadležnu Službu najkasnije do 15.08.2017.godine.
Kontakt osobe:
Melisa Šahbegović, pomoćnik načelnika, Tel. 032/ 691-250
Sakib Džaferović, geometar, Tel. 032/ 691- 335