Preuzimanjem podataka iz katastra zemljišta, dana 31.07.2017.godine počela je harmonizacija podataka katastra i zemljišne knjige za katastarsku općinu Matuzići. 

Poslove harmonizacije izvodi firma Angermeier d.o.o. iz Sarajeva, a završetkom usklađivanja podataka zemljišne knjige i katastra slijedi faza uspostave, o čemu će vlasnici i posjednici nekretnina u navedenoj katastraskoj općini kao i druga zainteresovana lica biti blagovremeno obaviješteni.