Mjesnu zajednicu kao oblik učestvovanja građana u odlučivanju o poslovima od neposrednog interesa građana, odlukom osniva Općinsko vijeće. Odlukom o osnivanju mjesne zajednice utvrđuje se naziv, sjedište, teritorija, mjesna područja mjesne zajednice i druga pitanja.

Mjesna zajednica se osniva za jedno naseljeno mjesto,više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja koje u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu.

Postupak osnivanja mjesne zajednice ili promjene njenog područja pokreće se podnošenjem inicijative. Inicijativu za osnivanje-izdvajanje-pripajanje i spajanje mjesne zajednice,odnosno promjenu njenog područja mogu dati:

  • građani na Zboru građana
  • Općinsko vijeće                              
  • Općinski načelnik

koja se dostavlja Općinskom vijeću u pismenom obliku sa detaljnim obrazloženjem u pogledu područja za koje se predlaže osnivanje mjesne zajednice,način osnivanja i razloge zbog kojih se predlaže osnivanje.

U postupku po pokrenutoj inicijativi za osnivanje mjesne zajednice razmatra se da li postoje uslovi, da se u mjesnoj zajednici čije se osnivanje predlaže, mogu obezbjediti uslovi da građani samostalno odlučuju o ostvarivanju svojih zajedničkih interesa i potreba i o njihovom solidarnom zadovoljavanju u oblastima: uređenja naselja, stanovanja, komunalnih djelatnosti, dječije i socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, obrazovanja, kulture, fizičke kulture, tehničke kulture, stvaralaštva, zaštite i unapređenja čovjekove okoline i drugim oblastima života i rada građana.

Ako Općinsko vijeće zauzme stav da postoje opravdani razlozi za osnivanje nove mjesne zajednice prihvaćena inicijativa se potvrđuje donošenjem odluke koju dostavlja Zboru građana na čijem području treba da se osnuje nova mjesna zajednica radi raspisivanja referenduma.

Za osnivanje mjesne zajednice referendumom se izjašnjavaju građani koji žive na području za koje se osniva mjesna zajednica. Odluka o osnivanju mjesne zajednice prihvaćena je ako je na referendumu za odluku glasala natpolovična većina birača upisanih u birački spisak naseljenih mjesta za čije se područje osniva mjesna zajednica. Na osnovu izjašnjavanja građana na referendumu, Općinsko vijeće donosi odluku o osnivanju mjesne zajednice.

Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u pogledu prava i obaveza utvrđenih zakonom i ovim Statutom.

Organi mjesne zajednice su: Zbor građana i Savjet mjesne zajednice. Savjet MZ broji 7 članova.

Prilikom izbora članova osigurati srazmjernu zastupljenost prema broju birača u pojedinom naselju i dijelu naselja. Članovi Savjeta MZ biraju se direktnim prijedlozima na zboru građana ili na prijedlog političkih partija koje participiraju u Općinskom vijeću i to javnim izjašnjavanjem na zboru građana. Organi MZ se konstituišu 60 dana nakon općinskih izbora shodno rezultatima izbora za Općinsko vijeće.

Stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe organa mjesne zajednice obavlja sekretar mjesne zajednice kojeg bira Savjet MZ. O načinu njegovog angažmana odlučit će Savjet MZ ovisno o raspoloživim sredstvima i obimu posla. Nespojiva je funkcija sekretara mjesne zajednice sa funkcijom člana Savjeta. Funkciju predsjednika Savjeta MZ i Sekretara MZ ne mogu obavljati građani iz iste podružnice MZ.

Sredstva za zadovoljavanje potreba i interesa građana u mjesnoj zajednici obrazuju se od:

  • sredstava građana koju oni udružuju putem samodoprinosa ili na drugi način
  • naknada za usluge i drugih prihoda koje svojim aktivnostima ostvaruje mjesna zajednica
  • prihoda Općine koji se ustupaju mjesnoj zajednici u skladu sa razojnim i drugim mogućnostima, kao i sa planom razvoja mjesne zajednice
  • poklona i drugih sredstava.

Nadzor nad zakonitošću rada organa mjesne zajednice obavlja Općinski načelnik neposredno i preko općinskih službi za upravu. Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika može u slučaju nerada ili nezakonitog rada, raspustiti izabrane organe mjesne zajednice ili naložiti izbor novih organa. Do provođenja novih izbora, ali ne duže u roku od 90 dana do dana raspuštanja poslove organa mjesne zajednice obavljat će povjerenik koga Odlukom o raspuštanju organa imenuje Općinsko vijeće.

MJESNA ZAJEDNICA MATUZIĆI

Predsjednik Savjeta

·         Safet Aličić        

Zamjenik:

·         Mirsad Mujanović         

Članovi:

·         Mirsad Muratović

·         Amir Aličić

·         Suljo Zaimović 

·         Mirsad Skulić

·         Mehmedalija Skulić

      Sekretarka:       

Mina Mehičić

Kontakt:             

032/ 692-052

 

MJESNA ZAJEDNICA MRAVIĆI

Predsjednik Savjeta 

·         Samir Mujagić  

Zamjenik:

·         Nusret Krličević              

Članovi:

·         Nerves Sprečo

·         Mustafa Hasanić            

·         Muharem Delić

·         Sadmir Škiljo

·         Sejad Tukić

Sekretar:            

Ibrahim Škiljo

Kontakt:             

032 691 609, 061/411-762