Dana 19.12.2017.godine u prostorijama Policijske stanice Doboj Jug održana je redovna sjednica Foruma za bezbjednost građana općine Doboj Jug. U skladu sa predloženim dnevnim redom, za predsjednika Foruma izabran je Maid Buljubašić, a za zamjenika Kemal Zaimović. Pored izbora predsjednika i zamjenika Foruma, razmatran je postojeći Poslovnik o radu Foruma, izvjestilac komandir PS Doboj Jug je predložio prijedlog projekta "Sigurno susjedstvo", te je razmatrana aktuelna problematika iz oblasti bezbijednosti sa akcentom na predstojeće Novogodišnje praznike.


Prioritetan cilj policije pri učešću na Forumima za bezbjednost je od građana saznati šta ih čini nesigurnim u životnoj sredini, te njih educirati kako reagovati u takvim situacijama.

Bezbijednost građana je imperativ policije. Policija će uvijek krajnje odlučno, ozbiljno i profesionalno reagovati na svaki sigurnosni izazov i prijetnju u cilju realizacije bezbjednosti građana.