Proteklih dana jako živo u općini Doboj Jug kada su u pitanju projekti koje treba realizirati, potpisano je nekoliko projekata i izvođači su uvedeni u posao.
- uz prisustvo predstavnika FERP-a uvedeni u posao Dobojputevi dd na sanaciji klizišta Debelo brdo,
Mravići, faza II,
- potpisan ugovor o pružanju usluga nadzora na izgradnji 
I faze sekundarne kanalizacione mreže,
- potpisan ugovor sa Dobojputevi dd - "Rješavanje odvodnje oborinskih voda sa kolovoza u Bosanskoj ulici",
- u prisustvu direktora Kantonalne uprave Civilne zaštite Džavida Aličića i predstavnika izvođača "Špic beton" potpisan ugovor po projektu "Sanacija puteva i prevencija klizišta na području općine Doboj Jug" koji obuhvata radove na 10 lokacija na području općine Doboj Jug.
Od projekata koji su u toku valja spomenuti:
- realizacija projekta rasvjete, ulice Breza i Brezik sa rekonstrukcijom postojeće rasvjete,
- izgradnja kanalizacione mreže sa akcentom na pojedinačne priključke na mrežu,
- sanacija lokalnih puteva na više lokacija.