Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 8/05, 29/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 7. i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br.12/03, 34/03 i 65/13), te člana 52. Statuta JKP „VIS“ d.o.o. Doboj Jug od 16.08.2013.godine i Odluke o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora JKP „VIS“ d.o.o. Doboj Jug broj:01-210-4/18 od 24.09.2018. godine, Nadzorni odbor raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JKP „VIS“ d.o.o. Doboj Jug

Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „VIS“ d.o.o. Doboj Jug, na mandatni period od 4 (četiri) godine.

OPIS POZICIJE/POSLOVA

* zastupa i predstavlja preduzeće,

* organizuje rad i rukovodi poslovanjem,

* odgovara za zakonitost poslovanja preduzeća,

* zastupanje preduzeća prema trećim licima,

* utvrđuje i provodi poslovnu politiku Društva, izrađuje i usvaja planove i programe u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike,

* utvrđuje unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta,

* izvještava nadzorni odbor na zahtjev nadzornoga odbora,

* odgovara za provedbu i poštivanje etičkog kodeksa,

* izrađuje provedbene propise za postupak nabavki i provodi važeće zakone i propise u postupku javnih nabavki,

* priprema prijedlog o raspodjeli i načinu upotrebe dobiti, odnosno o načinu pokrića gubitaka,

* odlučuje o radno-pravnim odnosima uposlenih u Društvu, te planira i provodi kadrovsku politiku,

* predlaže statut i druge opće akte za čije usvajanje je nadležna Skupština Društva,

* za svoj rad odgovara Nadzornom odboru,

* drugi poslovi neophodni za nesmetano odvijanje organizacije i vođenje poslovanja preduzeća u skladu sa Statutom preduzeća i važećim zakonskim propisima.

A) Opći uvjeti:

1. da je državljanin BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja konkursa,

4. da nije obuhvaćen odredbama člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

5. da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup, za koje po Zakonu ne može obavljati poziciju direktora,

6. da nije izabrani zvaničnik, nosilac sudske ili izvršne funkcije ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija,

7. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BIH,

8. da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora, odbora za reviziju u drugom privrednom društvu,

B) Posebni uvjeti:

1. VSS – VII stepen stručne spreme / I ciklus Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova, završen fakultet društvenog ili tehničkog usmjerenja,

2. da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,

3. da posjeduje organizacijske sposobnosti i prilagodljivost timskom radu,

4. da posjeduje sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova, te sposobnost odlučnog i nepristranoga donošenja odluka,

5. da posjeduje sposobnost tumačenja i primjena zakona i drugih propisa, a naročito iz djelatnosti društva,

6. rezultati rada ostvareni tokom predhodnog radnog angažmana i preporuka poslodavca,

7. da dostavi plan razvoja preduzeća za mandatni period.

PRIJAVA NA KONKURS

Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu i broj telefona učesnika konkursa.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

1. dokaz o stručnoj spremi (diplomu),

2. dokaz o radnom iskustvu u struci,

3. uvjerenje o državljanstvu

4. rodni list (sa rokom važenja trajno)

5. izjavu kandidata potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa iz tačke A) 3,4,5,6,7 i 8,

6. potvrdu da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup od nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca),

7. preporuku ranijeg poslodavca vezano za tačke B) 3,4,5 i 6,

8. plan razvoja preduzeća za mandatni period.

Kandidati su obavezni dostaviti originale dokumenata ili fotokopije ovjerene kod nadležnog organa.

Proceduru konkursa provodi Nadzorni odbor i sačinjava listu uspješnih kandidata. Sa liste uspješnih kandidata vrši odabir, te uz saglasnost Načelnika Općine Doboj Jug vrši imenovanje direktora.

Ovaj Javni konkurs će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH i dnevnom listu Oslobođenje, te na web stranici Općine Doboj Jug.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, računajući se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj Javni oglas.

Prijava se dostavlja Nadzornom odboru JKP „VIS“ d.o.o. Doboj Jug, sa potrebnom dokumentacijom lično ili preporučeno poštom sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora – ne otvarati“, adresa:

Javno komunalno preduzeće „VIS“ d.o.o. Doboj Jug, Trg 21. mart br.2, 74203 Matuzići.

Nepravovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati, a preduzeće nije obavezno vraćati kandidatima dokumentaciju.


                                                                                                                                                    v.d.Predsjednica NO

                                                                                                                                                     Edina Mehmedović