Delegacija Saveza općina i gradova prisustvovala sastanku Kongresa lokalnih vlasti Vijeća Evrope

Delegacija Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine prisustvovala je sastanku organizovanom od strane Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, koji se održao 20. novembra/studenog 2018. godine u Sarajevu. Delegaciju Vijeća Evrope činili su dva izvjestioca za lokalnu i regionalnu demokratiju g-đa Leila Hunziker i g-đa Karla Dejonghe, te profesor Jens Woelk, član grupe nezavisnih eksperata.

Ispred Saveza općina i gradova FBiH, sastanku su prisustvovali g-din Faris Hasanbegović, Predsjedavajući Skupštine Saveza, g-din Hamdo Ejubović, Predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza, g-din Ivan Vukadin, zamjenik predsjednika Predsjedništva Skupštine Saveza, g-đa Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova FBiH, g-đa Mirela Bubalo, predsjednica Komisije za međunarodne veze, saradnju i evropske integracije Saveza i g-din Dzevad Bećirević, savjetnik općinskog načelnika Općine Centar.

Monitorning misija Delegacije Vijeća Evrope fokusirala se na procjenu stanja lokalne demokratije u BiH.

-Ustavne garancije koje regulišu odnose između različitih nivoa vlasti nisu uspostavljene. Pozitivan primjer je Ustav Kantona Sarajevo, obzirom da je Skupština KS 2017. godine usvojila amandmane na Ustav KS kojima su jasno razgraničene nadležnosti kantona, Grada Sarajeva i jedinica lokalne samouprave. I dalje je prisutno nepostojanje reforme decentralizacije BiH i u FBiH, Smatram da Savez do danas nije u dovoljnoj mjeri uključen u reformske procese, a što je bila preporuka Kongresa iz 2014. godine – rekla je g-đa Travljanin.

Direktorica Saveza naglasila je stalni problem prijenosa obaveza i nadležnosti na jedinice lokalne samouprave, a koje ne prati prijenos finansijskih sredstava za izvršavanje obaveza. Kada je riječ o međuopćinskoj saradnji istakla je da postoje veliki pomaci.

G-din Faris Hasanbegović, Predsjedavajući Skupštine Saveza istakao je problem prijenosa nadležnosti na niže nivoe vlasti, kao i prijenosa novčanih sredstava koje bi se trebale osigurati za lokalni nivo.

Učesnici sastanka su istog stava da se jedinicama lokalne samouprave trebaju dati veće ovlasti.

-Ustavom BiH nije ni spomenuta, a kamoli definisana lokalna samouprava. Zajedničkog smo stava da nas viši nivoi vlasti obavezuju na izvršenje problema koje prepuste jedinicama lokalne samouprave, ali bez finansijske podrške – kazao je g-din Ivan Vukadin, zamjenik predsjednika Predsjedništva Skupštine Saveza.

G-din Hamdo Ejubović, Predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza, također je istakao da je lokalna zajednica u podređenom položaju u odnosu na druge nivoe vlasti, te da novčanih sredstava nikad dosta kada je u pitanju lokalna samouprava.

Savjetnik općinskog načelnika Općine Centar, g-din Dževad Bećirević pohvalio je rad Saveza općina i gradova FBiH, te je istakao kako je potrebno Ministarstvo lokalne samouprave koje bi zastupalo interese svih na nivou lokalne zajednice.

Na kraju sastanka zaključeno je da jedinicama lokalne samouprave treba dati veće ovlasti, te da se trebaju osigurati veća finansijska sredstva za provedbu njihovih obaveza.