Ulaz :: Registruj se
::  Home  ::  Pitanja i odgovori  ::  Bilteni  ::  Forumi  ::
Menu


Općina
· Načelnica
· Vijeće
· Službe
· Postavite pitanja
· Odgovori na pitanja
· Općinski akti
· Obrazci
· Kontakt adrese
Info
· Perom i kamerom
· Važniji telefoni
· Obavijesti
Tu, pored nas
· Javne ustanove
· Privreda
· Kultura
· Sport
· Udruženja...
· Omladinska banka
Kaži mi...
· Svega po malo
· Predstavljamo Vam
· Prilozi za historiju
· Ankete
· Preporučite nas
· Statistika
Ostalo
· Foto galerija
· Foto google
· Knjiga gostiju
· Foto razglednice
Naši linkovi
· Usora
· Tesanj
· Doboj
· Doboj Istok
· Jelah

 
Pogledajte...


ODRŽANA JE
15. SJEDNICA


OV DOBOJ JUG

JAVNI OGLAS
ZA
IMENOVANJEČLANOVA
OPĆINSKE
IZBORNE
KOMISIJE

PRIJAVA
PRIJEDLOGA
PROJEKATA

NEFORMALNIH
GRUPA
MLADIH

 


Pogledajte
FOTO GALERIJU
DOBOJ JUG-ana
GOOGLE EARTH 
Najmlađi...


 
Korisnici

Zdravo, Anonimus
Korisničko ime

Lozinka
(Registruj se)

Članstvo:
Zadnji: B2012
Novi danas: 7
Novi juče: 16
Ukupno: 4841

Korisnika online:
Posjetioca: 7
Članova: 0
Ukupno: 7

 
OBAVIJESTI

Untitled Document
O B A V I J E S T

Obavještavaju se građani , da će se u periodu od 14.-27. aprila ove godine u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH na teritoriji naše općine provesti Anketa o radnoj snazi.
Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, a provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima.
Prikupljeni podatci iz Ankete su povjerljivi i isti će se u skladu sa odredbama Zakona o statistici Federacije BiH /Službene novine FBiH br.63/03 i 9/09 / koristiti isključivo u statističke svrhe.
Koristimo priliku da vas zamolimo za puno razumjevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Untitled Document

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO –DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Z E N I C A
UPRAVA POLICIJE

 

11.04.2014. godine


SAOPĆENJE ZA JAVNOST


Od strane Odsjeka za koordinaciju i usmjeravanje bezbjednosti saobraćaja kontinuirano se vrši analiza i prati procjena u oblasti bezbjednosti saobraćaja, posebno kada su u pitanju podaci koji se odnose na broj saobraćajnih nezgoda, posljedice, vrijeme kada se najčešće čine prekršaji i ugrožava bezbjednost saobraćaja, te starosnu dob učesnika koji čine prekršaje i učestvuju u saobraćajnim nezgodama. Izvršenom analizom dnevnih aktivnosti policijskih službenika, utvrđeno je da je nastavljena pojava činjenja prekršaja od strane mladih vozača-početnika i vozača mlađe starosne dobi, što rezultira nastajanjem saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama.

Činjenje prekršaja se ogleda u tome da vozači mlađe starosne dobi upravljaju vozilima:
? pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava,
? brzinom većom od dozvoljene,
? koriste mobilni telefon za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju,
? ne koriste sigurnosni pojas za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju,
? preticanjem ispred vrha prevoja ili u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna i mjestima gdje je to saobraćajnim znakom zabranjeno,
? neprilagođenom brzinom kretanja vozila osobinama i stanju puta, smanjenjem brzine kretanja što predstavlja smetnju normalnom odvijanju saobraćaja i naglim povećanjem brzine kretanja tako da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe usljed proklizavanja pogonskih točkova.

Vozači-početnici najčešće čine prekršaje tako što upravljaju vozilima:
? prije isteka dvije godine od dana izdavanja vozačke dozvole voze većom brzinom od propisane;
? poslije 23,00 sata, bez prisustva suvozača starijeg od 25 godina, koji posjeduje vozačku dozvolu i nema smetnji sukladno Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH;
? bez znaka "P" na vozilu prije isteka dvije godine.

Na osnovu navedenog, u vremenskom periodu od 11.04.2014. godine (petak), od 20,00 sati, do 14.04.2014. godine (ponedjeljak), do 06,00 sati, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona će na svim putevima na području Kantona vršiti akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu mladih vozača-početnika i vozača mlađe starosne dobi. Aktivnosti policijskih službenika u naznačenoj akciji bit će usmjerene na preduzimanje represivnih mjera prema mladim vozačima i vozačima-početnicima za koje se utvrdi da su počinili prekršaje iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, te će se sankcionisati i drugi učesnici u saobraćaju u slučajevima kršenja propisa iz pomenutog zakona.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona ovom prilikom apeluje na sve vozače da se pridržavaju svih saobraćajnih propisa, kako bi zaštitili sebe, lica koja prevoze, te druge učesnike u saobraćaju.


URED POLICIJSKOG KOMESARA


Untitled Document BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ JUG
OPĆINSKO VIJEĆE
Komisija za izbor i imenovanje

Broj: 01-05-1-276-1 /14
Datum:12.03. 2014.godine

Na osnovu člana 2.2. i 2.12. Izbornog zakona BiH ( Ť Službeni glasnik BiHť broj: 23/01,07/02,09/02,25/02,04/04,20/05,52/05,77/05,11/06,32/07,33/08,37/08,32/10 i 18/13), i Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija ,broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini ( Ť Službeni glasnik BiHť broj: 09/10,37/10 i 74/11), te člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije broj: 01-05-1-276-1/14 od 11.03.2014.godine,Općinsko vijeće Doboj Jug,Komisija za izbor i imenovanje raspisuje:

J A V N I
O G L A S

za imenovanje članova
Općinske izborne komisije Doboj Jug

1. Raspisuje se Javni oglas za izbor i imenovanje tri člana Općinske izborne komisije općine Doboj Jug.
2. Članove Općinske izborne komisije Doboj Jug imenuje Općinsko vijeće Doboj Jug , uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 ( sedam) godina.

3. Pravo na prijavu imaju svi kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Izbornim zakonom BiH i podzakonskim aktima, a kako slijedi:
a) Za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovana osoba ( član 2.3. IZ BiH):
- koja se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6.,1.7. i 1.7.a Izbornog zakona BiH;
- koja je član najvišeg izvršno-političkog organa,političke stranke ili koalicije
( predsjednik,potpredsjednik,generalni sekretar,sekretar ili član izvršnog odbora
ili glavnog odbora);
- koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti,osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav 4. ovog Zakona,koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
- član Općinske izborne komisije ne može biti zastupnik,odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima,niti lice koje je pravosnažnom sudskom odlukom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže ( član 2.12. stav 7. Izbornog zakona BiH),
- kojoj je izrečena kazna za težu povredu Izbornog zakona ili propisa za koje je lično odgovorna, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke.
b) Osoba koja se kandiduje za člana Općinske izborne komisije mora ispunjavati slijedeće opće i posebne uslove propisane Izbornim zakonom i podzakonskim aktima:
- da ima pravo glasa,
- da ima prebivalište u općini;
- da ima završen pravni fakultet ,odnosno VII/1 stepen stručne spreme društvenog smjera ili završenu višu školsku spremu odnosno VI/1 stepen društvenog smjera,
- da posjeduje iskustvo u provođenju izbora ( članstvo u izbornoj komisiji,članstvo u biračkom odboru,rad u stručnim organima koji su pružali pomoć u provođenju izbora,objavljivanje stručnih i naučnih radova iz oblasti izbora).
Izuzetno od odredbi alineje tri općih i posebnih uslova član općinske izborne komisije može biti osoba sa VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne komisije u trajanju od najmanje dvije godine od stupanja na snagu Izbornog zakona BiH.
Izuzetno od odredbi alineje četiri općih i posebnih uslova član Općinske izborne komisije može biti osoba koja ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stručne spreme.
Sastav općinske izborne komisije mora biti multietničan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda uključujući i ostale vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.
U sastavu općinske izborne komisije nastojat će se osigurati da broj članova manje zastupljenog spola bude najmanje 40% od ukupnog broja članova .

4. Uz prijavu na Javni oglas potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
- kraću biografiju sa ličnim podacima kandidata( ime i prezime,ime oca, jedinstveni matični broj, tačna adresa, broj telefona za kontakt kao i podatke o kretanju u službi),
- ovjerenu kopiju diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme;
- dokaz o izbornom iskustvu za kandidata ( potvrda općinske izborne komisije o radu na biračkom mjestu,rješenje o imenovanju u općinsku izbornu komisiju ili birački odbor ili neki drugi dokaz koji može potvrditi da kandidat ima iskustvo;
- svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti;
- svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz člana 2.3. Izbornog zakona BiH ( da nije član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije , da nije kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti ,da nije izrečena kazna za težu povredu izbornog zakona ili propisa za koji je lično odgovorna u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke), i
- uvjerenje o prebivalištu izdato od strane CIPS-a;
- ovjerenu fotokopiju lične karte.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 8 ( osam) dana od dana objave Javnog oglasa.
Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća izvršiće klasifikaciju kandidata.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa , Komisija će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata , prema uspjehu postignutom na intervjuu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave za Javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:
Ť JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANOVA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE DOBOJ JUG Ť NE OTVARAJť
na slijedeću adresu:
KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA OPĆINSKOG VIJEĆA DOBOJ JUG.

Untitled Document

ZENIČKO –DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Z E N I C A
UPRAVA POLICIJE

SAOPCENJE ZA JAVNOST

U januaru tekuće godine stupio je na snagu Zakon o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava (MES) i oružja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sa primjenom amnestije se počelo od dana stupanja na snagu ovog zakona. Tokom trajanja amnestije sve policijske agencije iz FBiH, u suradnji s UNDP-om, provodit će javnu kampanju u cilju poticanja građana da predaju oružje ili minsko-eksplozivna sredstva koja ilegalno posjeduju.

Potreba za donošenjem ovog Zakona proistekla je iz povećanog broja krivičnih djela uz upotrebu vatrenog oružja, kao i drugih vrsta oružja i minsko-eksplozivnih sredstava. Uzimajući u obzir da je samo nedopušteno držanje oružja ili eksplozivnih tvari propisano kao krivično djelo, time je u velikoj mjeri i onemogućena predaja oružja i MES-a. U skladu sa navedenim pristupilo se izradi ovog zakona kojim se predviđa davanje amnestije od krivičnog i prekršajnog gonjenja za sve osobe koje nakon stupanja na snagu ovog zakona dobrovoljno predaju oružje i MES. Pod minsko-eksplozivnim sredstvima se, shodno ovom Zakonu, podrazumijevaju: mine, eksplozivni materijal, sredstva za upućivanje na cilj ili detonatorska sredstva, pirotehnička sredstva, neeksplodirana ubojita sredstva i neupotrebljiva ubojita sredstva, dok se oružjem smatraju sve vrste oružja protivzračne odbrane, teško oružje, oružje dugih cijevi, mitraljezi, vojno oružje, pješadijsko oružje, lovačko oružje, lično naoružanje (pištolj), trofejno oružje i municija.

Cilj primjene ovog Zakona jeste da se osobe u čijem posjedu se nalaze navedena minsko-eksplozivna sredstva ili oružje motivišu na dobrovoljnu predaju, a čime bi izbjegli sankcioniranje u krivičnom, odnosno prekršajnom postupku. Opravdano je očekivati da će se amnestiranjem ovih osoba smanjiti broj krivičnih djela izvršenih upotrebom navedenih sredstava.

Ovom prilikom pozivamo građane da, ukoliko posjeduju neka od navedenih minsko-eksplozivnih sredstava ili neku vrstu oružja, ista dobrovoljno predaju najbližoj policijskoj stanici, odnosno da o tome obavijeste policijske službenike na terenu ili policijske stanice telefonskim pozivom na broj 122. Još jednom napominjemo da se protiv građana koji dobrovoljno predaju oružje ili minsko – eksplozivna sredstava koja ilegalno posjeduju, u vremenu trajanja amnestije, neće pokretati krivični niti prekršajni postupak. Posebno naglašavamo činjenicu da je svim osobama koje dobrovoljno predaju oružje zagarantovana potpuna anonimnost.


URED POLICIJSKOG KOMESARA


Untitled Document BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ JUG
OPĆINSKI NAČELNIK

Na osnovu tačke III. Odluke o stipendiranju redovnih studenata i pomoći nadarenim učenicima srednjeg obrazovanja općine Doboj Jug za školsku 2013/14 godinu koju je donijelo Općinsko vijeće na sjednici održanoj 30.12.2013.godine i člana 6. Kriterija za dodjelu stipendija redovnim studentima i pomoći učenicima srednjeg obrazovanja općine Doboj Jug broj; 05-38-3-1277-1/12 od 28.12.2012.godine , Načelnica općine dana 05.03.2014.godine , raspisuje

K O N K U R S


za dodjelu stipendija redovnim studentima i pomoći nadarenim učenicima srednjeg obrazovanja
općine Doboj Jug za školsku 2013/2014.godinu


Za potrebe stipendiranja redovnih studenata i pomoći učenicima srednjeg obrazovanja općine Doboj Jug za školsku 2013/2014.godinu Odlukom Općinskog vijeća od 30.12.2013.godine odobreno je izdvajanje sredstava iz Budžeta općine Doboj Jug u ukupnom iznosu od 31.000,00 KM , i to :
- Za potrebe stipendiranja studenata u školskoj 2013/2014.godini 28.500,00 KM,
- Za potrebe pomoći učenicima srednjih škola u školskoj 2013/2014.godini od 2.500,00 KM .

Visina stipendije određuje se u slijedećim iznosima :
1) Za prvu godinu studija........................................100,00 KM;
2) Za drugu godinu studija......................................120,00 KM;
3) Za treću godinu studija.......................................130,00 KM;
4) Za četvrtu godinu sudija.....................................140,00 KM;
5) Za petu godinu studija........................................150,00 KM;
6) Za šestu godinu studija.......................................160,00 KM.

Visina pomoći učenicima srednjeg obrazovanja određuje se u slijedećem iznosu :
1) Za pomoći učenicima srednjeg obrazovanja.......50.00 KM (pet korisnika)

Stipendije i pomoći bit će isplaćivane u deset jednakih mjesečnih rata, po zaključivanju ugovora o stipendiranju odnosno ugovora o pomoći.
Pravo učešća na Konkursu za dodjelu stipendije i pomoći imaju redovni studenti i izuzetno nadareni učenici srednjih škola u skladu sa Kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima i pomoći učenicima srednjeg obrazovanja općine Doboj Jug broj; 05-38-3-1277-1/12 od 28.12.2012.godine.

Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:
- vanrednih studenata,
- studenata –apsolvenata,
- koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovo upisali istu godinu studija,
- koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca,
- studenata koji nemaju prijavljeno prebivalište na području općine Doboj Jug i čiji jedan od roditelja , usvojioc ili staraoc nema prijavljeno prebivalište na području općine Doboj Jug koje su stekli prije 01.01.2012.godine ,
- studenata koji studiraju na fakultetima u inostranstvu.

U slučaju da se naknadno utvrdi da se na nekog od izabranih kandidata odnosi neka od predhodnih alineja , isti će biti eliminisan iz daljnjeg postupka dodjele stipendija.

Zainteresovani kandidat uz prijavu prilaže slijedeće dokaze:
1. Potvrdu o upisu godine studija –razreda škole
2. Dokaz o ostvarenom uspjehu u predhodno završenoj školskoj –studijskoj godini,
3. Diplomu ili potvrdu učenika generacije ( za studenta prve godine koji je proglašen učenikom generacije, za učenike prvog razreda srednje škole koji su bili učenici generacije u osnovnoj školi ),
4. Ovjerena kućna lista,
5. Za svakog punoljetnog člana domaćinstva potvrdu o prosjeku plaće ili potvrda o nezaposlenosti , ček od penzije,
6. Dokaz o invalidnosti,
7. Uvjerenje o prihodima članova domaćinstva ,
8. Izjavu da ne prima stipendiju ili kredit po drugom osnovu,
9. Ovjerenu fotokopiju lične karte – CIPS kandidata i roditelja , usvojioca ili staraoca sa ovjernim fotokopijama zahtjeva za prijavu –odjavu prebivališta –boravišta i za kandidate i jednog roditelje,
10. Uvjerenje o vremenu provedenom u OS (za sebe /roditelje) izdato od nadležnog općinskog organa uprave za poslove odbrane ,
11. Uvjerenje o pripadnosti određenoj kategoriji /djeca šehida - poginulih boraca , RVI i djeca ratnih vojnih invalida, nosioci i djeca nosilaca najviših ratnih priznanja /

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja . Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom zainteresovani kandidati dostavljaju Službi za civilnu zaštitu , opću upravu i zajedničke poslove općine Doboj Jug u vremenu od 07 sati i 30 minuta do 16:00 sati svakim radnim danom . Kontakt osobe su Hrvić Edin i Tešnjak Sabina , kontakt telefon broj: 032/699-341 i 032/691-250.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

NAČELNICA OPĆINE

Jasminka Begić

Untitled Document
JAVNI KONKURS
ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA
LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2013. GODINI

OVDJE preuzmi konkurs

 

Untitled Document Federacija Bosna i Hercegovina
Zeničko-dobojski kanton
Ministarstvo za rad soc. Politiku i izbjeglice
Zenica 12.2.2014. god.

Povodom pogrešno interpretiranih podataka o načinu isplate nakanda zaposlenim porodiljama koje su se pojavile u nekim medijima gdje se iznosi tvrdnja da naknade zaposlenim porodiljama ostaju umanjene za 10 posto u 2014. godini, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK daje sljedeće:

SAOPŠTENJE

U budžetu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za 2014., godinu planirana sredstva za naknade zaposlenim porodiljama i druga prava iz oblasti socijalne zaštite su uvećana kako bi se omogućila isplata nakanda u punom iznosu u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom (Sl. novine ZDK 13/07, 13/11).
Konkretno, za naknade zaposlenim porodiljama planirana sredstva u 2014. godini su u odnosu na prethodnu 2013. godinu uvećena za 21 posto, odnosno, sa iznosa od 7.267.392,00 KM za 2014. godinu uvećana su na 8.791.036,00 KM za 2014. godinu..
Nakon objavljivanja budžeta ZDK za 2014. godinu u Službenim novinama 15/13 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice je izradilo Uputstvo o načinu utvrđivanja i trebovanja novčanih sredstava za naknade korisnicima po osnovu prava iz socijalne zaštite i zaštite porodica sa djecom. Ovim dokumentom je naloženo centrima za socijalni rad i službama socijalne zaštite u opštinama da od 01.01.2014. godine trebuju sredstva za sva prava u skladu sa kantonalnim Zakonom (bez umanjenja).
Po usvajanju budžeta, donošenju uputstva i sticanju podataka o prosječnoj plati u FbiH stekli su se uslovi da svi centri i službe za socijalni rad od 01.01.2014. godine trebuju sredstva za naknadu zaposlenim porodiljama bez umanjenja.
Dakle, sve zaposlene porodilje koje imaju rješenja iz 2013. godine, a u kojima piše da će im iznos naknada biti umanjen za 10 posto, automatizmom će od januara 2014. dobijati puni iznos naknade. Već obračun januarske naknade će to pokazati.

Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document

Općina Doboj Jug
oglašava

JAVNI POZIV


za prikupljanje i odabir starih fotografija Matuzića i Mravića koje mogu biti korištene kao ilustracije ili dokumentaciona osnova za istraživanje povjesti ovog kraja. Fotografije bi trebale da imaju najelementarnije karakteristike: vrijeme nastanka,sadržaj fotografije i njihovo porijeklo. Poželjno je da su očuvane i da imaju pregledan karakter. Fotografije sa panoramom ili dijelom panorame su takođe poželjne. Općina garantuje da će svaka fotografija, nakon skeniranja, biti vraćena vlasniku.
Za one koji raspolažu sa informacionom tehnikom, fotografije mogu dostavljati i u elektronskoj verziji na E-mail: dobojjug@bih.net.ba

Bliže informacije o ovome možete dobiti putem veb stranice: www.dobojjug.ba ili na telefon:032 699 330 (referat za informisanje-Miralem Begić)

(16.11.11.)

 

A vrijeme leti...


 
Panoramio

FOTOGRAFIJEDOBOJ JUGA 
You Tube

DOBOJ JUG NAYOU TUBE 
Ankete

Dali je, po Vašem mišljenju, budžet Općine realan?

DA
NE
DjelomičnoRezultat glasanja
Predhodne ankete

Glasova: 40

 
Naši sponzoriTELESOFT computers Kraševo

Ganjgopetrol Doboj Jug

Mi vidimo sve 
Prognoza vremena

Sedmodnevne prognoze vremena za

Sarajevo
Zagreb
Beograd
Tuzla
Sl. Brod
Rijeka
Split
Dubrovnik
Mostar
Banja Luka


 

:: PHP-Nuke tema: www.nukemods.com © :: Obrada: www.telesoft.ba © ::