Ulaz :: Registruj se
::  Home  ::  Pitanja i odgovori  ::  Bilteni  ::  Forumi  ::
Menu


Općina
· Načelnica
· Vijeće
· Službe
· Postavite pitanja
· Odgovori na pitanja
· Općinski akti
· Obrazci
· Kontakt adrese
· Javne nabavke
Info
· Perom i kamerom
· Važniji telefoni
· Obavijesti
· Anketa projekata
Tu, pored nas
· Javne ustanove
· Privreda
· Kultura
· Sport
· Udruženja...
· Omladinska banka
Kaži mi...
· Svega po malo
· Predstavljamo Vam
· Prilozi za historiju
· Ankete
· Preporučite nas
· Statistika
Ostalo
· Foto galerija
· Foto google
· Knjiga gostiju
· Foto razglednice
Naši linkovi
· Usora
· Tesanj
· Doboj
· Doboj Istok
· Jelah

 
Pogledajte...

DODJELA
NOVČANE
POMOĆI

ZA NABAVKU
UDŽBENIKAPogledajte
FOTO GALERIJU
DOBOJ JUG-ana
GOOGLE EARTH 
Najmlađi...


 
Korisnici

Zdravo, Anonimus
Korisničko ime

Lozinka
(Registruj se)

Članstvo:
Zadnji: AdrianneE3
Novi danas: 7
Novi juče: 5
Ukupno: 11134

Korisnika online:
Posjetioca: 10
Članova: 0
Ukupno: 10

 
OBAVIJESTI

Untitled Document

PRELIMINARNA LISTA ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI ZA NABAVKU OBAVEZNIH UDŽBENIKA UČENICIMA
DJECI BRANILACA ZA ŠKOLSKU 2015 /2016 godinu OPĆINA DOBOJ JUG

POGLEDAJTE ILI PREUZMITE OVDJE

Untitled Document

KONKURS

za dodjelu noviane pomo6i za nabavku obaveznih udzbenika uienicima - djeci branilaca za Skolsku 2015. - 2016. godinu

PROČITAJTE ili PREUZMITE OVDJE

Untitled Document


OGLAS
za dodjelu novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica
u svrhu trajnog stambenog zbrinjavanja

PROČITAJTE ILI PREUZMITE OVDJE

Untitled Document

STIPENDIRANJE BRANILAČKE POPULACIJE
SPISAK POGLEDAJTE OVDJE

------------------------------------------------AUTIZAM


je vrlo složeni poremećaj u razvoju mozga koji karakteriše slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, kao i ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Djeca s autističnim poremećajem izgledaju kao i sva druga djeca, ljupka, živahna... Medjutim, i oni i njihove porodice imaju niz životnih poteškoća.
Da bi se adekvatno pristupilo djeci sa ovom vrstom problema potrebno je razviti sistem vezanih usluga, odnosno sistem “rane intervencije”, što u našoj sredini izostaje i samim tim predstavlja veliki problem za rješavanje potreba ove specifične ciljne grupe. Roditelji djece sa ovom vrstom problema, gotovo svuda u svijetu morali su i moraju preuzeti ključnu ulogu u borbi za prava svoje djece na ispravnu dijagnozu, primjeren tretman i društvenu brigu. Radi toga i Udruženje građana Centar za edukaciju “Tvoja riječ”, je pokrenulo humanitarni broj 1415 da bi nastavili realizaciju svog stalnog projekta PREDŠKOLAC-konusltativno edukativna podrška djeci sa razvojnim poteškoćama, ali i da bi osnovali Centra za ranu intervenciju ZA MAJKU I DIJETE.
Naša vizija je kvalitetan, dinamičan i otvoren pristup odnoso, bavićemo se prevencijom, dijagnostikom i rehabilitacijom djece koja imaju teškoće u razvoju, emocionalnom reagovanju i ponašanju.
Radićmo timski, a pristupamo ličnosti djeteta celovito!
Pozivamo Vas, da se SOLIDARIŠE TE pozvom na naš humanitarni broj 1415 . Svoj finasijski doprinos možete uplatiti i na račun 555-007-00527004-54 Nova Banka AD Banjaluka

Otvorite svoje srce za nas i okrenite 1415

“Autizam govori srcem”

 

---------------------------------------------------

 

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa općinom Doboj Jug, poziva sve zainteresovane subjekte, nevladine organizacije, stanovnike općine Doboj Jug i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

o Ček-listama Okolinskog plana upravljanja za projekte koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji su kandidrani ispred općine Doboj Jug:

1. Sanacija i rekonstrukcija lokalne ceste Škilje-KARAULE u Mravićima
2. Sanacija i izgradnja saobraćajnice kroz industrijsku zonu Matuzići
3. Sanacija i rekonstrukcija lokalne ceste Njivice – Brezik u Matuzićima
4. Sanacija i rekonstrukcija ceste prema groblju Jakitovac u Mravićima

Javna rasprava o utjecaju na okoliš sanacije prioriteta putne komunikacije općine Doboj Jug
na području pripadajućih MZ-a odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja na Ček-liste Okolinskog plana upravljanja.

Ček-liste Okolinskog plana upravljanja sanacije prioriteta putne komunikacije općine Doboj Jug dostupne su svim zainteresovanim na sljedećim adresama:

- Općina Doboj Jug, Trg 21. Marta, 74203 Matuzići, oglasna ploča Općine i web stranica Općine: www.dobojjug.ba
- Pripadajuće MZ-e
- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, Trampina 4/1, 71000 Sarajevo, i na web stranici Jedinice za implementaciju projekata: http://portal.piusum.ba/ pod stavkom Projekti, Projekt hitnog oporavka od poplava,

Primjedbe, sugestije i mišljenja dostavljaju se u pismenoj formi direktno Jedinici za implementaciju projekta ili posredno preko Općine Doboj Jug i pripadajućih MZ-a.

Rok za dostavu primjedbi, sugestija i mišljenja je 04. maj 2015.


--------------------------

 

OVDJE PREUZMITE ILI POGLEDAJTE
OKOLINSKU LISTU ZA PROVJERUUntitled Document
Untitled Document
Untitled Document
SPISAK I KRITERIJI ZA DODJELU
POLJOPRIVREDNIH PAKETA

_________________________________

HUMANITARNA POMOĆ


Untitled Document
Untitled Document

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko - dobojskog kantona, na osnovu člana 178. Zakona o osnovama bezbijednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (,,Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13), a u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu dobijanja licence (,,Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj: 12/07, 41/07 i 13/13), r a s p i s u j e

J A V N I P O Z I V
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA DOBIJANJE SLIJEDEĆIH LICENCI:


1. licenca predavača teoretske nastave
2. licenca ispitivača iz teoretskog dijela ispita
3. licenca ispitivača iz upravljanja motornim vozilom
4. licenca ispitivača iz poznavanja prve pomoći

I Pravo prijave na javni poziv za pojedine licence imaju lica koja ispunjavaju slijedeće uslove:

1. Za licencu predavača teoretske nastave
a) diplomirani inžinjer saobraćaja, cestovni smjer (VII stepen stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova), koji ima vozačku dozvolu "B" kategorije.

2. Za licencu ispitivača teoretskog djela ispita
a) diplomirani inžinjer saobraćaja, cestovni smjer (VII stepen stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova), koji ima vozačku dozvolu "B" kategorije, ili lice koje ima VII stepen stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova i najmanje godinu dana iskustva na poslovima sigurnosti saobraćaja;

b) inžinjer saobraćaja, cestovni smjer (VI stepen stručne spreme, najmanje 180 ECTS bodova) i najmanje godinu dana iskustva na poslovima sigurnosti saobraćaja.

3. Za licencu ispitivača iz upravljanja motornim vozilom
a) diplomirani inžinjer saobraćaja, cestovni smjer (VII stepen stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova), ili diplomirani pravnik (VII stepen stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova), ili diplomirani inžinjer mašinstva (VII stepen stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova), ili lice koje ima obrazovanje nastavno-pedagoškog smjera (VII stepen stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova) i najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače ili instruktora vožnje u autoškoli;
b) inžinjer saobraćaja, cestovni smjer (VI stepen stručne spreme, najmanje 180 ECTS bodova), ili lice koje ima obrazovanje nastavno-pedagoškog smjera (VI stepen stručne spreme, najmanje 180 ECTS bodova) i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače ili instruktora vožnje u autoškoli;
c) lice koje ima V stepen stručne spreme, cestovni smjer i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače ili instruktora vožnje u autoškoli;
d) lice koje ima IV stepen stručne spreme, cestovni smjer i najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače i instruktora vožnje u autoškoli.

Napomena: Pod radnim iskustvom na osposobljavanju kandidata za vozače podrazumjeva se radno iskustvo na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače iz upravljanja motornim vozilom.

4. Licenca ispitivača iz poznavanja prve pomoći izdaje se licu koje posjeduje licencu doktora opće medicine, vozačku dozvolu "B" kategorije i prebivalište na području Zeničko – dobojskog kantona.

II Kandidati su obavezni dostaviti slijedeće dokumente:

a) dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu stručne spreme (za licencu pod: 1, 2, 3 i 4),
b) ovjerenu fotokopiju lične karte (za licencu pod: 1, 2, 3 i 4),
c) ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole (za licencu pod: 1, 2, 3 i 4),
d) ovjerenu fotokopiju dozvole instruktora vožnje (za licencu pod: 3),
e) dokaz o traženom radnom iskustvu na poslovima instruktora vožnje motornih vozila (za licencu pod: 3),
f) dokaz o traženom iskustvu na poslovima sigurnosti saobraćaja (za licencu pod: 2),
g) uvjerenje da nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom (za licencu pod: 1, 2, 3 i 4),
h) dokaz o uplati naknade za izdavanje licence u iznosu od 50 KM (za licencu pod: 4),
i) fotografiju dimenzija 3x3,5 cm (za licencu pod: 4) i
j) dokaz o uplati troškova za eliminatorni ispit iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima u iznosu od 150 KM (za licencu pod: 1, 2 i 3) i dokaz o uplati troškova za pripremnu nastavu iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati u iznosu od 50 KM.

Izuzetno, kandidati koji polažu popravni ispit dužni su dostaviti:
- uvjerenje da nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom i
- dokaz o uplati troškova za popravni ispit u iznosu od 100 KM za svaki ispit koji ponovo polažu.

III Za prijavljene kandidate (za sticanje licence pod: 1, 2 i 3) organizuje se osposobljavanje putem obavezne pripremne nastave koja ukupno traje 10 sati, i to:

Za licencu pod rednim brojem 1. i 2.:
- Poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima ......... 8 sati,
- Pedagogija ................................................................................ 2 sata.
Za licencu pod rednim brojem 3.:
- Poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima ......... 8 sati,
- Vožnja u ulozi ispitivača ............................................................ 2 sata.

IV Ispit za dobijanje licence obuhvata polaganje iz slijedećih oblasti:

Za licencu pod rednim brojem 1. i 2.:
- Poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima - polaže se pismeno i usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM)
- Pedagogija - polaže se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM).

Za licencu pod rednim brojem 3.:
- Poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima - polaže se pismeno i usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM)
- Vožnja u ulozi ispitivača - polaže se praktično (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM).

Nakon položenog eliminatornog ispita iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima, kandidat koji želi nastaviti polaganje ispita je obavezan uplatiti razliku sredstava do cijena datih u tački IV.

POSEBNE NAPOMENE KANDIDATIMA U VEZI SA USLOVIMA ZA OSLOBOĐANJE POLAGANJA DIJELOVA ISPITA

Kandidat koji ima dozvolu instruktora vožnje motornih vozila, za dobijanje licence za predavača teoretske nastave ili ispitivača teoretskog dijela dijela ispita, polaže samo ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima.
Kandidat koji nema dozvolu instruktora vožnje motornih vozila, za dobijanje licence za predavača teoretske nastave ili ispitivača teoretskog dijela dijela ispita, polaže ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima i pedagogije.
Kandidat za dobijanje licence za predavača teoretske nastave ili ispitivača teoretskog dijela ispita koji ima položen stručni ispit u skladu sa programom polaganja stručnog ispita za nastavnike oslobođen je polaganja ispita iz pedagogije.
Osoba koja dobije licencu za predavača teoretske nastave dobija i licencu ispitivača teoretskog dijela dijela ispita, a ukoliko ima dozvolu instruktora vožnje motornih vozila i najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima obuke kandidata za vozače ili instruktora vožnje u autoškoli, dobija i licencu ispitivača iz upravljanja motornim vozilom. (Napomena: Pod radnim iskustvom na osposobljavanju kandidata za vozače podrazumjeva se radno iskustvo na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače iz upravljanja motornim vozilom.)

Prilikom osposobljavanja i polaganja ispita iz oblasti „Vožnja u ulozi ispitivača“, kandidat je dužan obezbijediti odgovarajuće vozilo „B“ kategorije koje ispunjava propisane tehničke uslove u pogledu uređaja i opreme, kako je to propisano Pravilnikom.

Uplata troškova iz tačke IV vrši se na transakcijski račun Budžeta ZDK broj: 134-010-0000001672, kod IKB D.D. Zenica; sa naznakom: Prijava na Javni poziv za licenciranje; vrsta prihoda: 722611; šifra opštine: 103; budžetska organizacija 2201001.

V. Prijave na Javni poziv, uz propisanu dokumentaciju iz tačke II, mogu se dostaviti na adresu: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, ulica Kučukovići broj 2. Zenica, najkasnije do 31.03.2015. godine.
Prijavljivanje se vrši putem obrasca Prijave, koji se može preuzeti na linku http://80.65.74.245:10080/eregistar/obrasci/MONKS.4.pdf.
Ukoliko kandidat aplicira za dobijanje više licenci, potrebno je dostaviti samo jedan komplet propisane dokumentacije iz tačke II Javnog poziva, a u obrascu prijave naznačiti za koje licence aplicira, kako je to dato u samom obrascu.
Pripremna nastava će se odvijati u prostorijama Odsjeka za poslove saobraćajne edukacije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (Metalurški institut „Kemal Kapetanović“), ulica Travnička br.7, u Zenici, a prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli Odsjeka za poslove saobraćajne edukacije i web stranici Zeničko-dobojskog kantona. Nakon pripremne nastave obavit će se ispiti propisani navedenim Pravilnikom.
Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Ostale relevantne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 032/460 - 678


Broj: 10-27-194-2/15 M I N I S T A R
Datum: 04.03.2015. godine
Mirko Trifunović

 

 

------------------------------------------------

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu člana 178. stav (9) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13), a u skladu sa odredbama Pravilnika o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 15/07 i 41/07) i odredbama Pravilnika o uslovima i visini naknade u vezi sa poslovima provođenja Pravilnika o sticanju zvanja vozača – instruktora motornih vozila („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 5/08 i 13/08), raspisuje:

JAVNI POZIV
ZA STICANJE ZVANJA INSTRUKTORA VOŽNJE MOTORNIH VOZILA

I. Pravo osposobljavanja i polaganja ispita, odnosno prijave na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila ima osoba koja ispunjava slijedeće uslove:

a) da ima, najmanje srednju stručnu spremu;
b) da ima, najmanje tri godine, vozačku dozvolu one kategorije za koju polaže ispit;
c) da ima ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom, ne starije od 12 mjeseci;
d) da joj u posljednjh 5 (pet) godina nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom - uvjerenje ne smije biti starije od 1 mjeseca.

II. Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke I, svaki kandidat je dužan dostaviti slijedeće dokumente:
a) dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu stručne spreme (ovjerenu kopiju odgovarajuće diplome/svjedodžbe),
b) ovjerenu kopiju vozačke dozvole,
c) ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom - ne starije od 12 mjeseci (original ili ovjerenu kopiju),
d) uvjerenje da mu u posljednjih 5 (pet) godina nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom – ne starije od 1 mjeseca,
e) dokaz o uplati troškova za eliminatorni ispit iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima u iznosu od 200 KM i dokaz o uplati troškova za pripremnu nastavu iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati u iznosu od 50 KM za svaku oblast pripremne nastave.

Izuzetno, kandidati koji polažu popravni ispit dužni su dostaviti slijedeće dokumente:
a) ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom – ako je predhodno dostavljeno uvjerenje starije od 12 mjeseci,
b) uvjerenje da mu u posljednjih 5 (pet) godina nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom – ne starije od 1 mjeseca,
c) dokaz o uplati troškova za popravni ispit u iznosu od 100 KM za svaki ispit koji ponovo polaže.

III. Za prijavljene kandidate organizuje se osposobljavanje putem obavezne pripremne nastave koja ukupno traje 45 sati i to:
- Poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima - 15 sati,
- Saobraćajna psihologija - 10 sati,
- Pedagogija – 8 sati,
- Metodika vožnje - 2 sata,
- Poznavanje motornih vozila, uređaja i opreme - 10 sati.

IV. Ispit za instruktora vožnje obuhvata polaganje iz:
- Poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima - polaže se pismeno i usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 200 KM).
- Saobraćajna psihologija - polaže se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM).
- Pedagogija - polaže se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM).
- Metodika vožnje - polaže se praktično (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM).
- Poznavanje motornih vozila, uređaja i opreme - polaže se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM).
- Upravljanje motornim vozilom - polaže se praktično
(za: A i B kategoriju i odgovarajuće potkategorije cijena ispita iznosi 150 KM,
za: C kategoriju i odgovarajuće potkategorije cijena ispita iznosi 180 KM i
za: D kategoriju i odgovarajuće potkategorije cijena ispita iznosi 210 KM.).

Cijena popravnog ispita za stjecanju zvanja instruktora vožnje motornih vozila iznosi 100 KM po jednom ispitu.

Kandidat za instruktora vožnje koji ima dozvolu instruktora vožnje odgovarajuće potkategorije/kategorije vučnog vozila, a polaže ispit za potkategorije/kategorije D1E, DE, C1E, CE i BE, polaže samo odgovarajući ispit iz upravljanja motornim vozilom.
Kandidat za instruktora vožnje obavezno uz Prijavu za polaganje ispita za instruktora vožnje dostavlja dokaz o uplati troškova za eliminatorni ispit iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima u iznosu od 200 KM i troškova za pripremnu nastavu, iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati, u iznosu od 50 KM za svaku oblast pripremne nastave.
Nakon položenog eliminatornog ispita/popravnog ispita iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima, kandidat koji želi nastaviti polaganje ispita je obavezan uplatiti preostali iznos novčanih sredstava.
Kandidat koji položi ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama, a ne položi ispit iz nekih drugih oblasti iz člana 9. Pravilnika o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 15/07 i 41/07), može ponoviti polaganje ispita iz tih oblasti dva puta, a ako ni tada ne položi smatrat će se da nije položio ispit u cjelini.
Kandidat koji je tri puta polagao ispit iz nekih ispitnih cjelina a nije ga položio, može ponovo pristupiti polaganju ispita za instruktora vožnje istekom jedne godine od dana posljednjeg neuspjelog polaganja.

POSEBNE NAPOMENE KANDIDATIMA KOJI SU OSLOBOĐENI POLAGANJA DIJELOVA ISPITA
Diplomirani inžinjer saobraćaja, cestovni smjer, nije obavezan obavljati osposobljavanje niti polagati ispite iz predmeta: saobraćajna psihologija i poznavanje motornih vozila uređaja i opreme.
Kandidat koji ima dozvolu instruktora vožnje određene kategorije, prilikom polaganja ispita za instruktora vožnje za drugu kategoriju, ne polaže ispit iz saobraćanjne psihologije i pedagogije.
Kandidat koji ima dozvolu vozača-instruktora B kategorije, prilikom polaganja ispita za instruktora vožnje A kategorije, ne polaže ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima i poznavanje motornih vozila, uređaja i opreme.
Kandidat koji ima dozvolu instruktora vožnje C1 ili C kategorije, prilikom polaganja ispita za instruktora vožnje D1 ili D kategorije, ne polaže ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima i ispit iz poznavanje motornih vozila, uređaja i opreme.
Kandidat koji ima položen ispit za instruktora vožnje iz upravljanja motornim vozilom za potkategoriju C1 ne polaže ispit za kategoriju B.
Kandidat koji ima položen ispit za instruktora vožnje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju C ne polaže ispit za potkategoriju/kategoriju C1 i B.
Kandidat koji ima položen ispit za instruktora vožnje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju D ne polaže ispit za potkategoriju/kategoriju D1, C, C1 i B.
Kandidat za instruktora vožnje koji polaže ispit za potkategorije/kategorije D1E, DE, C1E, CE i BE, polaže ispit iz upravljanja motornim vozilom posebno za svaku kategoriju/potkategoriju.

Prilikom osposobljavanja i polaganja ispita iz upravljanja motornim vozilom kandidat je dužan obezbijediti odgovarajuće vozilo koje ispunjava propisane tehničke uslove i standarde u pogledu dimenzija, mase, osovinskog opterećenja, uređaja i opreme, kako je to propisano članom 20. Pravilnika o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 15/07 i 41/07).

Troškovi za polaganje ispita uključuju:
- osposobljavanje putem pripremne nastave iz tačke III,
- polaganje ispita iz tačke IV.

Uplata troškova iz tačke IV vrši se na:
Transakcijski račun Budžeta ZDK broj: 134-010-0000001672, kod IKB D.D. Zenica;
sa naznakom: uplata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila;
vrsta prihoda : 722611;
šifra opštine 103;
budžetska organizacija 2201001.

V. Prijave na Javni poziv, uz propisanu dokumentaciju iz tačke II, mogu se dostaviti na adresu: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, ulica Kučukovići broj 2. Zenica, najkasnije do 31.03.2015. godine.

Prijavljivanje se vrši putem obrasca Prijave koji se može preuzeti na linku: http://80.65.74.245:10080/eregistar/obrasci/MONKS.3.pdf.
Pripremna nastava će se održavati u prostorijama Odsjeka za poslove saobraćajne edukacije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (Metalurški institut „Kemal Kapetanović“), ulica Travnička br. 7, a prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli Odsjeka za saobraćajnu edukaciju i web stranici Zeničko-dobojskog kantona.
Nakon završene pripremne nastave obavit će se ispiti iz tačke IV.

Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ostale informacije mogu se dobiti na telefon broj: 032/460 - 678.


Broj: 10-27-194-3/15
Datum: 04.03.2015. godine
Minisatr: Mirko Trifunović


Untitled Document
Untitled Document

 

 

 

 

 

Untitled Document
RANG LISTU POTENCIJALNIH KORISNIKA- OPĆINA DOBOJ JUG

JAVNI POZIV 'Projekat hitnog oporavka od poplava u BiH - Zajam Svjetske Banke“

POGLEDAJTE NA DONJIM LINKOVIMA

1.Rang lista 1
2.Rang lista 2

Untitled Document

OBAVIJEST

Untitled Document

 

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA
ZA DODJELU OPĆINSKIH PRIZNANJA

 

NAŠA POLIKLINIKA

 

JAVNI OGLAS O PRODAJI

Untitled Document

OBAVIJESTI
(11.02.15.)

Untitled Document

 

# RASPRAVA O KOMUNALNOJ NAKNADI
# NAJAVA DOGADJAJA

 

Za sutra (strijeda 22.1.2015.godine u 12 sati) u Doboj Jugu biće potpisivanje Ugovora sa firmom Harisco iz Sarajeva i Dobojputevi Doboj Jug
(konzorcij firmi) koje su dobile poslove na tenderu za proširenje sistema prikupljanja otpadnih voda u
Općini Doboj Jug čija je vrijednost 895.870,54 KM, a što će se financirati sredstvima iz EIB-ovog kredita i IPA fonda.

________________________________________________________

Untitled Document

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA DODJELU POMOĆI
LICIMA ČIJI SU STAMBENI OBJEKTI OŠTEĆENI U
ELEMENTARNIM NEPOGODAMA U 2014. GOD


PRILOZI:

1. Javni poziv
2. Odluka o javnom pozivu
3. Obrazac prijave

 

 

 

Untitled Document
Untitled Document

FERK je 13.11.2014. godine primio od 'NINO-HA' d.o.o. Doboj Jug Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani 'KONAK', naselje Mravići, opština Doboj Jug, instalisane snage 30,00 kW AC (33,00 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 39,20 MWh, pod brojem 06-03-863/28/14 o čemu je javnost bila obaviještena 09.12.2014. godine u 'Oslobođenju' i na internetskoj stranici FERK-a. FERK je pripremio Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije za 'NINO-HA' d.o.o. Doboj Jug, te se pozivaju sva zainteresovana lica da prisustvuju i daju usmene komentare na opštoj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja će se održati u prostorijama Opštine Doboj Jug, dana 26.01.2015. godine u 13:00 sati.PRILOG:

1. Obavijestenje o javnoj raspravi
2. Nacrt Dozvole za rad

 

Untitled Document
Untitled Document


Untitled Document
SAOPŠTENJE
Untitled Document
NOVE OBAVIJESTI


Untitled Document

 

PRELIMINARNA LISTA STIPENDIJA
2014/2015

OVDJE preuzmite ili procitajte
PRELIMINARNU LISTU
STIPENDIJA

Untitled Document

NACRT BUDŽETA OPĆINE DOBOJ JUG ZA
2015. GOD

NACRT BUDŽETA POGLEDAJTE ILI PREUZMITE OVDJE

Untitled Document

Javni poziv za apliciranje na transfer za sport ZDK za 2015

Untitled Document

 

PRELIMINARNA LISTA STIPENDIJA
2014/2015

OVDJE preuzmite ili procitajte
PRELIMINARNU LISTU
STIPENDIJA

Untitled Document BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ JUG
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-37-4-610-9/14
Datum:05.11.2014.godine.


Na osnovu člana 13.stav 1.alineja 9.Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine F BiH” , broj; 46/10) , člana 10. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije BiH („ Sl.novine F BiH“ , broj : 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva ZDK-a o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona–jesenja faza 2014.godine , broj: 11-37-21034-1/14 od 24.10.2014.godine i člana 37. Statuta Općine Doboj Jug (”Sl.glasnik općine Doboj Jug,broj: 03/08), Općinski načelnik donosi

N A R E D B U
o provođenju obavezne preventivne deratizacije na području općine Doboj Jug-jesenja faza 2014.godine

I
Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Doboj Jug-jesenja faza 2014.godine od 20.11.2014.godine do 21.11.2014.godine .

II
Obaveznu preventivnu sistematsku deratizaciju na području općine Doboj Jug-jesenja faza 2014.godine će provesti JU Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona uz stručni nadzor J.Z.U. Poliklinika Doboj Jug.

Za izvršioca poslova obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Doboj Jug-jesenja faza 2014.godine određuje se JU Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona.

III
Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom na području općine Doboj Jug-jesenja faza 2014.godine biti će obuhvaćeni objekti i površine kojima upravlja općina Doboj Jug , kao i objekti i površine na području općine kojima upravljaju pravna i fizička lica.

Troškove obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Doboj Jug-jesenja faza 2014.godine snosit će općina Doboj Jug.

IV
Subjekti koji podliježu provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Doboj Jug-jesenja faza 2014.godine dužni su obezbjediti nesmetan rad izvođačima bez obzira na parcijalne radove ili ugovore koje posjeduju.

V
Provođenje akcije obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Doboj Jug-jesenja faza 2014.godine nadzirat će kantonalni Sanitarni inspektor ZE-DO kantona.

VI
Ova naredba stupa na snagu danom donošenja ,a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Doboj Jug”.


NAČELNICA OPĆINE
Jasminka Begić

Untitled Document

PONOVNI JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE JAVNIH ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE
I DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA IZ
FEDERALNOG FONDA -POMOĆI NAMJENJENIH
SANIRANJU DIJELA DIREKTNIH ŠTETA USLIJED POPLAVA(01.11.14.)
Untitled Document Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
Općina Doboj Jug
Općinska načelnica
Broj:02/35-1-574- 81/14
Matuzići, 23.10.2014. godine

Na osnovu člana 6. Pravilnika o bližim kriterijumima, postupku i dokumentaciji neophodnoj za ostvarivanje prava za dodjelu novčanih sredstava na ime pomoći posjednicima oštećenih stambenih objekata na području općine Doboj Jug i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu novčanih sredstava za pomoć posjednicima oštećenih stambenih objekata na području općine Doboj Jug br. 02/2-05-89- 1209/14 od 18.09.2014. godine, općinska Načelnica objavljuje

J A V N I K O N K U R S
za dodjelu novčanih sredstava za pomoć u obnovi posjednicima oštećenih stambenih objekata na području općine Doboj Jug

I Predmet javnog konkursa

Predmet javnog konkursa je dodjela novčanih sredstava posjednicima (pravnim ili faktičkim) oštećenih stambenih objekata na području općine Doboj Jug za pomoć u obnovi stambenih objekata , oštećenih prirodnom nesrećom uzrokovanom obilnim kišnim padavinama od 14.05.2014. godine.
Za pomoć posjednicima oštećenih stambenih objekata obezbjeđena su sredstva u budžetu općine Doboj Jug od strane Fonda solidarnosti i drugih izvora.
Sredstva će se raspodjeljivati prema kriterijumima iz Pravilnika o bližim kriterijumima, postupku i dokumentaciji neophodnoj za ostvarivanje prava za dodjelu novčanih sredstava na ime pomoći posjednicima oštećenih stambenih objekata na području općine Doboj Jug.
Pojedinačni iznos novčane pomoći, koja će se dodijeliti korisnicima određuje se na način da se ukupan iznos sredstava namijenjenih u budžetu općine Doboj Jug za sanaciju stambenih objekata uveća za iznos svih sredstava koja su dobili pojedini posjednici stambenih objekata a koja je evidentirana kroz spiskove dodijeljene pomoći i izražena je u novcu i ista je manja od 2.500 KM po korisniku u I zoni odnosno 1875 KM u II zoni, te se tako dobijen iznos podijeli sa brojem korisnika koji ispunjavaju uslove za dodjelu pomoći kako bi se došlo do iznosa koji treba da dobije svaki posjednik stambenog objekta koji ispunjava uvjete. Od tako dobivenog iznosa koji treba da dobije svaki korisnik pomoći koji ispunjava uslove i čija do sada dobivena pomoć nije veća od 2500 KM za korisnike u I zoni i 1875 KM za korisnike u II zoni , oduzima se iznos do sada dobivene pomoći kako bi se dobio iznos novčanih srestava koje treba da dobije svaki korisnik pomoći koji ispunjava uslove i koji se prijavio na javni konkurs i dostavio svu potrebnu dokumentaciju.

II Korisnici sredstava

Prava na novčanu pomoć za obnovu oštećenih stambenih objekata su posjednici stambenih objekata, (pravni ili faktički) koji su u momentu proglašenja stanja prirodne nesreće, odnosno na dan 14.05.2014. godine

-imali državljanstvo BIH i imovinu na području općine Doboj Jug ( pravni ili faktički posjednik );
-da je u vrijeme prirodne nesreće bio posjednik stambenog objekta zahvaćenog prirodnom nesrećom;
-da je zapisnikom nadležne komisije utvrđen nastanak štete na stambenom objektu usljed prirodne nesreće od 14.05.2014. godine.
Pravo na novčanu pomoć može ostvariti samo jedan član porodičnog domaćinstva posjednikaoštećenog stambenog objekta na području općine Doboj Jug usljed prirodne nesreće uzrokovane obilnim kišnim padavinama.
Ako objekat ima više suposjednika i više domaćinstava, pravo na pomoć po odredbama Pravilnika može ostvariti samo jedan od suposjednika oštećenog stambenog objekta, izuzev ako su stambene jedinice unutar prizemlja istog fizički razdvojene sa posebnim ulazom i numerisane posebnim kućnim brojem.

III Kriteriji

Korisnici sredstava će biti odabirani prema kriterijima propisanim odredbama Pravilnika o bližim kriterijumima, postupku i dokumentaciji neophodnoj za ostvarivanje prava za dodjelu novčanih sredstava na ime pomoći posjednicima oštećenih stambenih objekata na području općine Doboj Jug.

IV Uslovi konkursa i dokumentacija

Da bi ostvarili pravo na dodjelu novčanih sredstava zainteresirani građani dužni su konkursnoj komisiji tj. Komisiji za raspodjelu novčanih sredstava koju je formirala općinska Načelnica, dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.popunjeni prijavni obrazac na javni konkurs;
2.dokaz o državljanstvu (kopija lične karte);
3. dokaz o posjedu (pravnom ili faktičkom) na oštećenom stambenom objektu na području općine Doboj Jug na dan proglašenja stanja prirodne nesreće (posjedovni list)
4. dokaz o legalno izgrađenom objektu
5.kopija zapisnika općinske komisije za procjenu šteta o pričinjenoj šteti na stambenom
objektu podnositelja zahtjeva;
6.dokaz da je podnosilac zahtjeva imao mjesto prebivališta u oštećenom stambenom
objektu na dan 14.05.2014. godine ;

Dokaze iz tački 3., 5. i 6. , konkursna komisija tj. Komisija za raspodjelu novčanih sredstava će pribaviti po službenoj dužnosti, a dokaze iz tačke 1. i 2. popunjeni prijavni obrazac i kopiju lične karte , te dokaze iz tačke 4. ovjerena izjava da je objekat izgrađen između 1967. i 1974. godine kao i odobrenja za građenje pribavljena do 30.04.1992. godine podnosioci sami pribavljaju i dostavljaju u svojoj prijavi na konkurs.
Dokumentacija, koja se prilaže kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz tačke 4. ovog Pravilnika je sljedeća:
1. odobrenje za legalizaciju izgrađenog stambenog objekta ili građevinska dozvola za stambeni objekat ili uvjerenje nadležne službe da je objekat izgrađen prije 1967. godine ili ovjerena izjava da je objekat izgrađen između 1967. i 1974. godine.
Dokaze iz tačke 4.konkursna Komisja tj. Komisija za raspodjelu novčanih sredstava
će pribaviti po službenoj dužnosti za objekte koji su odobrenja za legalizaciju i građevinsku će pribaviti po službenoj dužnosti za objekte koji su odobrenja za legalizaciju i građevinsku dozvolu pribavljalji nakon 1997. godine, te za objekte koji su izgrađeni prije 1967. godine.

V Mjesto i rok za dostavu prijave na konkurs

Zainteresirani građani dužni su da prijavu na javni konkurs i tražene isprave dostave u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli općine Doboj Jug, oglasnim tablama mjesnih zajednica i web stranici općine Doboj Jug na adresu:

O P Ć I N A DOBOJ JUG
Trg 21. mart br.1
74203 Matuzići

Prijava na javni konkurs sa traženim ispravama dostavlja se u zatvorenoj koverti sa napomenom:

„ZA KONKURSNU KOMISIJU ZA PROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA POMOĆ POSJEDNICIMA OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA USLJED PRIRODNE NESREĆE OD 14.05.2014. GODINE - NE OTVARAJ!“

VI Rok za donošenje odluke o odabiru korisnika za dodjelu novčane pomoći
Ovaj rok ne može biti duži od 30 dana od dana zatvaranja javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII
Za dodatne informacije možete se obratiti Komisiji za raspodjelu novčanih sredstava na telefon 032/691 250 Kontakt osobe: Šahbegović Melisa, Aličić Afan

Načelnica općine
Jasminka Begić

Untitled Document BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ JUG
OPĆINSKI NAČELNIK

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim ,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( ŤSl. novine FBiH , broj 12/03) te Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje u regulirana tijela broj: 02-05-4-1115/10 od 23.08.2010.godine, te Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje u regulirana tijela broj: 02-05-4-1441 /10 od 23.11.2010.godine, te Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje u regulirana tijela broj: 02-05-4-263/13 od 22.02.2013.godine , Načelnica Općine Doboj Jug raspisuje

J A V N I
O G L A S

Za izbor kandidata za imenovanje predsjednika Nadzornog odbora JKPť VISť d.o.o. Doboj Jug
I –Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za imenovanje predsjednika Nadzornog odbora JKPťVISť Doboj Jug
II –Mandat predsjednika Nadzornog odbora traje do kraja mandata Nadzornog odbora , zaključno do 18.03.2017.godine.
III –Opis pozicije predsjednika Nadzornog odbora je:
-saziva i rukovodi sjednicama Nadzornog odbora
- stara se o pripremi materijala za sjednice,
- stara se o izvršenju akata i obaveza prema osnivaču,
- predlaže donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Statuta i drugih akata,
- sa članovima imenuje i razrješava Direktora društva,
- sa članovima donosi odluke u drugom stepenu,
- podnosi osnivaču informaciju o radu najmanje jedanput godišnje,te
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom,Statutom i drugim aktima društva.
IV –USLOVI OGLASA
Opći uslovi za predsjednika i članove:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine ,
-da je stariji od 18 godina,
-da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
-da se na njega ne odnosi član IX .1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Posebni uslovi za predsjednika:
-da ima univerzitetsku diplomu VII ili VI stepena stručne spreme tehničkog,ekonomskog , pravnog smjera ili nekog drugog društvenog smjera
-najmanje 5 godine radnog staža u struci nakon sticanja diplome
-da posjeduje moralne kvalitete i organizacione sposobnosti,
-da nema smetnji shodno Zakonu o sukobu interesa .
V- Uz prijavu kandidata za predsjednika Nadzornog odbora , koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,potrebno je dostaviti:
- uvjerenje o državljanstvu,
- izvod iz matične knjige rođenih ( ne starije od 6 .mjeseci),
- ovjerenu kopiju diplome, uvjerenje o radnom stažu ( iskustvu u struci), te izjavu kandidata da nije u sukobu interesa,
VI- Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti Općinskom načelniku – Komisija za izbor
VII- Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.
VIII- U prijavi kandidati su dužni naznačiti naziv pozicije za koju se kandiduju
IX -Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u ramatranje, a prijave podnosioca sa kojima se u roku od 3 dana po isteku oglasa ne bude stupilo u kontakt neće biti uzete u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

OPĆINSKA NAČELNICA:
Jasminka Begić

---------------------------------------------------------

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ JUG
OPĆINSKI NAČELNIK

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim ,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( ŤSl. novine FBiH , broj 12/03),člana 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
( Ť Službene novine FBiHť broj 46/10), Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje u regulirana tijela broj: 02-05-4-1115/10 od 23.08.2010.godine, te Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje u regularna tijela broj: 02-05-4-768/13 od 23.07.2013.godine , Načelnica Općine Doboj Jug raspisuje


J A V N I
O G L A S

Za izbor kandidata za imenovanje predsjednika i dva (2) člana upravnog odbora JZUť Poliklinika sa dnevnom bolnicomť Doboj Jug
I –Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za imenovanje predsjednika i dva člana upravnog odbora JZUť Poliklinika sa dnevnom bolnicomť Doboj Jug
II –Mandat predsjednika i članova je četiri ( 4) godine
III –Opis pozicije članova upravnog odbora je:
-nadzire rad ustanove
- stara se o izvršenju akata i obaveza prema osnivaču
- donosi program i plan rada i nadzire njegovo izvršenje
- imenuje i razrješava direktora preduzeća,
- donosi odluke u drugom stepenu,
- podnosi osnivaču informaciju o radu najmanje jedanput godišnje,te
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom,Statutom i drugim aktima ustanove.
IV –USLOVI OGLASA
Opći uslovi za predsjednika i članove:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine ,
-da je stariji od 18 godina,
-da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
-da se na njega ne odnosi član IX .1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Posebni uslovi za predsjednika:
-da ima univerzitetsku diplomu VII stepen stručne spreme – medicinski fakultet ili visoke spreme drugog zdravstvenog smjera, ekonomskog ili pravnog smjera,
-najmanje 3 godine radnog staža u struci nakon sticanja diplome,
-da posjeduje moralne kvalitete i organizacione sposobnosti,
-da nema smetnji shodno Zakonu o sukobu interesa ,
-za članove:VII , VI ili IV stepen stručne spreme zdravstvenog,ekonomskog ili pravnog smjera ,
-najmanje 2 godine radnog staža u struci,
-da posjeduje moralne kvalitete i organizacione sposobnosti
-da nema smetnji shodno Zakonu o sukobu interesa
Predsjednik se bira ispred osnivača, jedan član ispred JZU i jedan član ispred nadležnog Ministarstva.
V- Uz prijavu kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora , koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,potrebno je dostaviti:
- uvjerenje o državljanstvu,
- izvod iz matične knjige rođenih ( ne starije od 6 .mjeseci),
- ovjerenu kopiju diplome, uvjerenje o radnom stažu ( iskustvu u struci), te izjavu kandidata da nije u sukobu interesa,
VI-Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti Općinskom načelniku – Komisija za izbor
VII- Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.
VIII- U prijavi kandidati su dužni naznačiti naziv pozicije za koju se kandiduju
IX -Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u ramatranje, a prijave podnosioca sa kojima se u roku od 3 dana po isteku oglasa ne bude stupilo u kontakt neće biti uzete u razmatranje u daljem procesu imenovanja.


OPĆINSKA NAČELNICA:
Jasminka Begić


Untitled Document
Untitled Document

URBANISTIČKA SAGLASNOST i ODOBRENJE ZA GRAĐENJEZakonomoprostornomuređenjuZeničko-dobojskog kantonautvrđujusedokumentiprostornoguređenjakojisuosnovazaizdavanjeurbanističkesaglasnostiuzprimjenuodređenihrežimagrađenjautvrđenimutomzakonu. Na web stranici ZDK (www.zdk.ba) se nalazi Registar administrativnih procedura u kojem su opisane sve procedure koje provodi Kanton uključujući i urbanističku saglasnost. Sve informacije vezane za ovu saglasnost kao i obrazac zahtjeva mogu se skinuti sa gore date stranice Kantona.

Zahtjevzaizdavanjeurbanističkesaglasnostina propisanom obrascu sepodnosi:
- napisarniciKantona,premaMinistarstvuzaprostornouređenje, prometikomunikacijeizaštituokolineZe-Dokantona, zagrađevinekojesuunadležnostiKantona
- u šaltersaliopćine, premaslužbizaprostornouređenjezagrađevinekojesuunadležnostiopćine, a prema zahtjevima nadležne općinske službe, odnosno propisanim obrascima općine.

Šta sadrži zahtjev za urbanističkusaglasnost:

Zahtjev za urbanističku saglasnost sadrži:
- Podatke o parceli (kopija katastarskog plana sa parcelom i susjedima i posjedovni list (original ili ovjereni), ne stariji od 6 mjeseci;
- Idejno rješenje ovjereno od strane ovlaštene projektantske firme;
- Stručno mišljenje općine (po službenoj dužnosti);
- Opis tehnološkog (proizvodnog) procesa;
- Elaborat zona opasnosti, ukoliko se radi o objektu koji na neki način tretira životnu okolinu (zaštita od požara ili eksplozije), koji mora biti ovjeren od nadležne firme;
- Prethodna vodna saglasnost (po službenoj dužnosti);
- Poljoprivredna saglasnost (po službenoj dužnosti);;
- Veterinarsko-zdravstvena saglasnost na lokaciju (po službenoj dužnosti);
- Prethodna saobraćajna saglasnost (po službenoj dužnosti);
- Prethodna saglasnost BH Telecoma;
- Prethodna saglasnost na na priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu;
- Prethodna elektro-energetska saglasnost;
- Prethodna saglasnost za priključak na toplotnu mrežu (JP Grijanje);
- Dokaz o uplati takse (500,00 KM na račun: 134-010-000000-1672, vrsta prihoda: 722121, budžetska organizacija: 1901001 sa komentarom „Uplata na račun ili taksene markice;

Organ uprave,odnosno služba za upravu nadležni za izdavanje urbanističke saglasnosti mogu zahtijevati i druge priloge u zavisnosti od složenosti građenja.

Organi nadležni za izdavanje urbanističke saglasnosti
Urbanističku saglasnost izdaje općinska služba uprave na čijem se području zahtijeva građenje, nadležni kantonalni i federalni organ. Nadležni kantonalni organ je Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i to za slijedeće građevine:
- izgradnju građevina i zahvata od značaja za Kanton,
- izgradnju građevina i zahvate koji će se odvijati na teritoriji dvije ili više općina,
- izgradnju građevina i vršenje djelatnosti i zahvata koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okolinu, život i zdravlje ljudi Kantona i šire, shodno popisu djelatnosti člana 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom režimu kontrole djelatnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti čovjekovu okolinu (ŤSlužbene novine Ze-Do kantonať, br.9/07).
- radove na objektima i područjima spomenika kulturno-historijskog ili prirodnog naslijeđa kantonalnog značaja.

Sadržaj urbanističke saglasnosti
Urbanistička saglasnost sadrži:
- podatke o namjeni, položaju i oblikovanju građevine odnosno drugih radova,
- izvod iz planskog dokumenta na osnovu kojeg se izdaje urbanistička saglasnost sa granicama, odnosno Stručne ocjene Komisije ( u slučaju da Plan nije donesen) sa granicama pripadajućeg zemljišta- građevinska parcela,
- propisane saglasnosti, odnosno uslove za izradu tehničke dokumentacije za građenje građevine, izdate od strane nadležnih organa i službi,
- urbanističko-tehničke uslove,
- nalaz o geotehničkom ispitivanju tla (gdje je to potrebno),
- posebne uslove propisane zakonom ili na osnovu zakona,
- obaveze u odnosu na susjede i prava drugih lica posebno u odnosu na prava lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima,
- iznos troškova uređenja građevinskog zemljišta, odnosno uslove za uređenje građevinskog zemljišta, ako se gradnja vrši na neuređenom građevinskom zemljištu,kao i druge obaveze korisnika koje su proizašle iz korištenja odnosnog zemljišta;
- način upravljanja i reciklaže građevinskog otpada;
- druge podatke i uslove od značaja za građenje.

Sadržaj Urbanističko-tehničkih uslova

Urbanističko-tehničkim uslovima u zavisnosti od vrste građenja utvrđuje se:
1) oblik i veličina parcele;
2) regulaciona i građevinska linija;
3) koeficijent izgrađenosti parcele;
4) nivelacione kote;
5) tehnički pokazatelji građevine;
6) prostorno organiziranje građevinske parcele, uključujući rješenje internog i saobraćaja u mirovanju;
7) uređenje parcele;
8) način i uslovi priključenja parcele, odnosno građevine na javnu saobraćajnu površinu i komunalnu infrastrukturu;
10) uslovi upravljanja građevinskim otpadom i uslovi reciklaže građevinskog otpada ukoliko nisu propisani posebnim propisom,
11) primjena materijala i arhitektonskih smjernica;
12) uslovi za otklanjanje urbanističko-arhitektonskih barijera za kretanje lica sa umanjenim tehničkim sposobnostima;
13) uslovi za zaštitu od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda, katastrofa i ratnih djelovanja.
Rokovi za izdavanje urbanističke saglasnosti
Nadležni organ uprave dužan je u roku od 5 dana od dana podnošenja zahtjeva, podnosioca pisano izvjestiti o osnovanosti zahtjeva, te zatražiti potrebna mišljenja, uslove i saglasnosti na lokaciju, ili eventualnu dopunu zahtjeva. Ukoliko podnisilac zahtjeva u zadanom roku, a najduže za 30 dana ne dopuni zahtjev smatrat će se da je odustao od zahtjeva. Rok za rješavanje potpunog predmeta je 7 dana.

Važenje urbanističke saglasnosti

Pribavljanjem urbanističke saglasnosti ne znači da se može početi sa gradnjom, nego da su utvrđeni urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije (glavnog/izvedbenog projekta), a po izradi tehničke dokumentacije stiču se uslovi za podnošenje zahtjeva, istom organu za izdavanje građevinske dozvole.
Urbanistička saglasnost važi godinu dana od njene pravosnažnosti i u tom roku se mora podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje.
Važenje urbanističke saglasnosti može se, izuzetno, uvažavajući opravdane razloge, produžiti za još jednu godinu dana.

Zakonski osnov:
- Zakon o upravnom postupku (ŤSlužbene novine Federacije BiHť, broj 2/98 i 48/99)
- Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (ŤSlužbene novine FBiHť, broj: 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10);
- Zakon o prostornom uređenju i građenju (ŤSlužbene novine ZDKť,broj: 1/14)
- Zakon o upravljanju otpadom (ŤSlužbene novine FBiHť, br. 33/03 i 65/09);
- Plan upravljanja otpadom (ŤSlužbene novine ZDKť, broj: 1/09);
- Zakon o zaštiti zraka (ŤSlužbene novine FBiHť, broj 33/03 i 2/10);
- Zakon o zaštiti voda (ŤSlužbene novine FBiHť, broj 33/03);
- Zakon o zaštiti okoline (ŤSlužbene novine FBiHť, broj 33/03 i 38/09);
- Zakon o zaštiti prirode (ŤSlužbene novine FBiHť, broj 33/03);
- Zakon o zaštiti okoline (Sl.novine Ze-do kantonať, br. 1/00),
- Zakon o vodama („Službene novine F BiH“, br. 70/06);
- Zakon o vodama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“, br. 17/07)
- Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okolinu i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu, (Sl.novine F BiHť, br. 19/04)
- Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu, (Sl.novine Ze-do kantonať, br. 12/05),
- Pravilnik o posebnom režimu kontrole djelatnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti čovjekovu okolinu (Službene novine Ze-do kantonať, br. 10/00),
- Pravilnik o posebnom režimu kontrole djelatnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti čovjekovu okolinu (Sl. novine ZDK, br. 9/07);
- Odluka o načinu rada i postupanja po administrativnim postupcima u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZDK“, br. 12/13).

Ova brošura predstavlja skraćene upute načinjene na temelju federalnih i kantonalnih zakona i propisa iz ove oblasti i ista je smjernica građanima u postupku ostvarivanja prava utvrđenih citiranim zakonima u ovoj brošuri.

PRILOG:
1. Vodic za dobijanje Odobrenja za građenje
2. Dijagram uz Vodič


Untitled Document

Untitled Document Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina
Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and Herzegovina
Zeničko-dobojski kanton Zenica-Doboj Canton
OPĆINA BREZA MUNICIPALITY OF BREZA
Općinski načelnik Municipal Mayor

Broj: 01/2-34-2204/14
Breza, 26.08.2014. godine


Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/05), Općinski načelnik objavljuje


INTERNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom
općinskom organu uprave Općine Breza


01. Samostalni referent za poslove osmatranja i uzbunjivanja.......(1) jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme
02. Kafe kuharica....................................................(1) jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme


Uslovi za obavljanje poslova:
Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je kandidat punoljetan državljanin BiH, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje, da ima završenu odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat za naprijed navedeno radno mjesto treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

Za poziciju 01:
- SSS-IV stepen društvenog ili tehničkog smjera,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru,
- 10 mjeseci radnog staža,

Za poziciju 02:
- osnovna škola,
- 6 mjeseci radnog staža.

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

Dokumenti koje je potrebno priložiti (orginal ili ovjerene kopije):
1. Prijava na oglas,
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme,
5. Uvjerenje o radnom stažu,
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za poziciju 1),
7. Certifikat o poznavanju rada na računaru (za poziciju 1),
8. Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini,
9. Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
10. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, primljeni kandidati prilažu prije stupanja na posao.

Namještenici koji budu primljeni u radni odnos podliježu obavezi probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana objavljivanja oglasa u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa potrebno je podnijeti prijavu sa kraćom biografijom na adresu:

Općina Breza
Ul. Bogumilska br.1.
71370 B r e z a
Sa naznakom: „Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza“


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljeno: Općinski načelnik
1x Služba za finansije, inspekcij.posl. i opću upravu, Halil Tuzlić
1x Evidencija,
1x Arhiva.


Untitled Document
Untitled Document

Općina Doboj Jug
oglašava

JAVNI POZIV


za prikupljanje i odabir starih fotografija Matuzića i Mravića koje mogu biti korištene kao ilustracije ili dokumentaciona osnova za istraživanje povjesti ovog kraja. Fotografije bi trebale da imaju najelementarnije karakteristike: vrijeme nastanka,sadržaj fotografije i njihovo porijeklo. Poželjno je da su očuvane i da imaju pregledan karakter. Fotografije sa panoramom ili dijelom panorame su takođe poželjne. Općina garantuje da će svaka fotografija, nakon skeniranja, biti vraćena vlasniku.
Za one koji raspolažu sa informacionom tehnikom, fotografije mogu dostavljati i u elektronskoj verziji na E-mail: dobojjug@bih.net.ba

Bliže informacije o ovome možete dobiti putem veb stranice: www.dobojjug.ba ili na telefon:032 699 330 (referat za informisanje-Miralem Begić)

(16.11.11.)

 

A vrijeme leti...


 
Panoramio

FOTOGRAFIJEDOBOJ JUGA 
You Tube

DOBOJ JUG NAYOU TUBE 
Ankete

Dali je, po Vašem mišljenju, budžet Općine realan?

DA
NE
DjelomičnoRezultat glasanja
Predhodne ankete

Glasova: 80

 
Naši sponzoriTELESOFT computers Kraševo

Ganjgopetrol Doboj Jug

Mi vidimo sve 
Prognoza vremena

Sedmodnevne prognoze vremena za

Sarajevo
Zagreb
Beograd
Tuzla
Sl. Brod
Rijeka
Split
Dubrovnik
Mostar
Banja Luka


 

:: PHP-Nuke tema: www.nukemods.com © :: Obrada: www.telesoft.ba © ::