Ulaz :: Registruj se
::  Home  ::  Pitanja i odgovori  ::  Bilteni  ::  Forumi  ::
Menu


Općina
· Načelnica
· Vijeće
· Službe
· Postavite pitanja
· Odgovori na pitanja
· Općinski akti
· Obrazci
· Kontakt adrese
· Javne nabavke
Info
· Perom i kamerom
· Važniji telefoni
· Obavijesti
· Anketa projekata
Tu, pored nas
· Javne ustanove
· Privreda
· Kultura
· Sport
· Udruženja...
· Omladinska banka
Kaži mi...
· Svega po malo
· Predstavljamo Vam
· Prilozi za historiju
· Ankete
· Preporučite nas
· Statistika
Ostalo
· Foto galerija
· Foto google
· Knjiga gostiju
· Foto razglednice
Naši linkovi
· Usora
· Tesanj
· Doboj
· Doboj Istok
· Jelah

 
Pogledajte...


JAVNI POZIV
ZA

DRŽAVNU
POMOĆ

 


PROČITAJTEUPOZORENJE


JAVNI POZIV
ZA ODABIR PROGRAMA
i PROJEKATA
ZA FINANSIRANJE

MLADIH
SPORTA
KULTURE

 


Obavještavaju se
studenti-korisnici
boračkih stipendija
da im je na račune
izvršena uplata
I rate stiipendijePogledajte
FOTO GALERIJU
DOBOJ JUG-ana
GOOGLE EARTH 
Najmlađi...


 
Korisnici

Zdravo, Anonimus
Korisničko ime

Lozinka
(Registruj se)

Članstvo:
Zadnji: Madie19164
Novi danas: 0
Novi juče: 8
Ukupno: 11569

Korisnika online:
Posjetioca: 9
Članova: 0
Ukupno: 9

 
OBAVIJESTI

Untitled Document

RADOVI, RADOVI, RADOVI

Galeriju slika pogledajte ili preuzmite

1. radovi_2015_1
2. radovi_2015_2
3. radovi_2015_3

 

 

 

Untitled Document
Untitled Document

UPOZORENJE

Untitled Document

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/15), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje


JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.
U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA MLADE

I Odabir programa i projekata
Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:
1. Podrška projektima omladinskih organizacija,
2. Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u FBiH.

II Pravo podnošenja prijava
Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju institucije, organizacije, asocijacije, i udruženja koja obavljaju djelatnosti u oblasti omladinskog aktivizma u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava
1. Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
2. Značaj programa/projekata za mlade u Federaciji BiH;
3. Doprinos popularizaciji i razvoju omladinskog aktivizma i politika prema mladima;
4. Doprinos ostvarivanju principa ravnopravnosti spolova kroz kreiranje programa/projekata i očekivanih rezultata;
5. Regionalna i nacionalna zastupljenost;
6. Doprinos unapređenju položaja mladih u Federaciji BiH.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava
Podrška projektima omladinskih organizacija
1. Doprinos programa/projekta za razvoj sposobnosti i kompetencija kod mladih;
2. Broj učesnika (direktnih/indirektnih) koji su uključeni u program/projekat;
3. Značaj programa/projekta za veću društvenu uključenost mladih u život zajednice;
4. Jačanje kapaciteta omladinskih organizacija s ciljem formiranja vijeća mladih u FBiH;
5. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu s mladima.
Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u FBiH
1. Obim, kvalitet i struktura istraživanja i promoviranja;
2. Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu s mladima;
3. Vremenski rok provođenja aktivnosti;
4. Osigurano partnerstvo s drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama;
5. Doprinos uspostavljanju vijeća mladih u Federaciji BiH;
6. Očekivani efekti i značaj od istraživanja i promocije politika prema mladima u Federaciji BiH.

V Dokumentacija
Obavezna dokumentacija
1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj,
4. Rješenje o razvrstavanju- Klasifikacija djelatnosti,
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.
Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)
9. Dokaz da je aplikant član vijeća mladih ili dokumentacija koja dokazuje da radi na njegovom uspostavljanju;
10. Reference aplikanta u radu s mladima (kratak navod o implementiranim projektima u zadnjih 5 godina);
11. Potpisani sporazumi o partnerstvima i saradnji;
12. Dokaz o sufinansiranju projekta.
Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 9 i 10 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5, 6, 11 i 12 u ovjerenoj kopiji.
DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE
Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu: www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo.


Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za mlade“, broj pozicije, namjene projekta/programa za koji se aplicira.
Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 14.9.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 14.9.2015. godine.
INFORMACIJE APLIKANTIMA
• Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
• Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
• Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

Untitled Document

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/15), federalna ministrica kulture i sporta objavljuje


JAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini


Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.
U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

1. Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine od internacionalnog značaja,
2. Manifestacije, programi i projekti kulture od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.
II Pravo podnošenja prijava
Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju imaju kulturne institucije, organizacije, asocijacije i udruženja u oblasti kulture koji se bave produkcijom, prezentiranjem i afirmiranjem kulture.
III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava
1. Kvalitet programa (doprinos podizanju kulturnog nivoa u FBiH, produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva);
2. Jasna definisanost svih segmenata projektne dokumentacije: studija izvodljivosti, vremenski plan realizacije u segmentima, finansijska konstrukcija, slike stanja, definiranje problema koji se želi riješiti;
3. Uravnoteženje uvjeta za kulturni razvoj u FBiH (Projekti orijentirani prema kantonima i općinama slabijeg materijalnog stanja);
4. Samoodrživost programa/projekta i savremeni marketinški pristup kulturi;
5. Kontinuiranost programa/projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);
6. Uravnoteživanje uvjeta za poticaje svih oblika umjetnosti;
7. Doprinos kandidiranih projekata stvaranju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti kulture bez obzira na spol;
8. Doprinos angažiranju i afirmaciji mladih u oblasti kulture;
9. Teritorijalna zastupljenost aktivnosti (obuhvat projekta u teritorijalnom smislu).
IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava
Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine od internacionalnog značaja:
1. Poseban značaj koji produkcija, prezentacija i/ili afirmacija ima u razvoju kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima;
2. Obezbjeđivanje kontinuiteta manifestacija od posebnog značaja za ugled FBiH i BiH kao eminentne kulturne sredine u regionu i svijetu;
3. Prezentiranje i promoviraje kulture i umjetnosti drugih naroda, odnosno projekti koji jasno ističu značaj međunarodne kulturne saradnje;
4. Stepen razvoja organizacijskih kapaciteta;
5. Predviđen nivo razmjene i mobilnosti umjetnika i umjetničkih djela visokog kvaliteta;
6. Predviđeno podržavanje koprodukcije umjetničkih djela visokog kvaliteta;
7. Dosadašnji uspjesi kandidata na internacionalnom planu;
8. Broj učesnika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni učesnici i gosti).
Manifestacije, programi i projekti kulture od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine:
1. Značaj projekta/manifestacije, originalnost i njegov doprinos promoviranju i afirmiranju bh. kulturnog stvaralaštva u Federaciji BiH;
2. Značaj programa za očuvanje i unapređenje kulturnog identiteta, kulturnog naslijeđa i kulturnog razvoja Federacije BiH;
3. Obezbjeđivanje kontinuiteta manifestacija od posebnog značaja za ugled Federacije BiH;
4. Broj učesnika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni učesnici i gosti).
V Dokumentacija
Obavezna dokumentacija
1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
2. Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
3. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj,
4. Rješenje o razvrstavanju- Klasifikacija djelatnosti,
5. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
6. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
7. Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
8. Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.
Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje),
9. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija),
10. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija),
11. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija),
12. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu ovjeren kod nadležnog organa.
Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 9, 10 i 11 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5, 6 i 12 u ovjerenoj kopiji.
DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE
Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo


Na koverti je potrebno naznačiti: „Za Javni poziv – Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa za koji se aplicira“.
Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 14.9.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 14.9.2015. godine.
INFORMACIJE APLIKANTIMA
• Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
• Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
• Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

Untitled Document

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/15), federalna ministrica kulture i sporta objavljujeJAVNI POZIV
za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godiniSredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.
U Budžetu/Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu osigurana su sredstva za

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

I Odabir programa i projekata

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:
Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata;
Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;
Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade;
Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH;
Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta;
II Pravo podnošenja prijava
Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju udruženja građana, organizacije, ustanove i jedinice lokalne samouprave sa projektima iz oblasti sporta.
III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava
Kvalitet kandidiranih programa/projekata;
Dugogodišnji kontinuitet i značaj programa/projekata;
Doprinos popularizaciji i razvoju sporta;
Doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata;
Doprinos omasovljavanju profesionalnog i amaterskog sporta;
Doprinos ostvarivanju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti sporta svima bez obzira na spol;
Značaj projekta za afirmaciju mladih sportista.
IV Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava
Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata
Značaj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranje uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport;
Stanje objekta i neophodnost radova;
Način i izvori finansiranja sportskog objekta;
Učestalost korištenja sportskog objekta i broj potencijalnih korisnika.
Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima:
Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH
Interes Federacije BiH za održavanje sportske manifestacije i takmičenjima uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;
Broj sportista i sportskih ekipa u realizaciji projekta;
Uticaj na popularizaciji sporta u FBiH;
Doprinosi podizanju kvaliteta i razvoja sporta u FBiH.
Sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima
Doprinos promociji vrhunskog sporta na zvaničnim međunarodnim takmičenjima;
Obezbjeđenje podsticanja vrhunskih sportskih rezultata;
Ostvareni sportski rezultati u predhodnim godinama na državnim i međunarodnim takmičenjima potvrđenim od strane strukovnog Saveza;
Kategorije sportista koji učestvuju na međunarodnim takmičenjima;
Značaj projekta za afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnim takmičenjima.
Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade
Obezbjeđivanje uvjeta za razvoj amaterskog sporta;
Doprinos popularizaciji i razvoju sporta kod žena i djevojčica;
Doprinos popularizaciji i razvoju sporta kod mladih;
Stvaranje uvjeta za razvoj sporta u F BiH;
Unapređenje rada sa mladim sportistima s ciljem postizanja vrhunskih sportskih rezulata.
Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH
Učestvovanje na međunarodnim takmičenjima;
Postignuti sportski rezultati u prethodnoj takmičarskoj sezoni;
Značaj projekta u promoviranju i predstavljanju BiH na međunarodnim sportskim takmičenjima;
Stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete sporta, sportskih rezultata BiH uz uvažavanje ravnopravnosti spolova.
Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta
Kontinuitet i značaj manifestacije s ciljem razvoja invalidskog sporta;
Obezbjeđenje i podsticanje vrhunskih sportskih rezultata u invalidskom sportu;
Promoviranje veće učešće žena i djevojčica u invalidskom sportu;
Značaj projekta za popularizaciju i afirmaciju sportista i sportskih ekipa na takmičenjima na međunarodnom nivou.
V Dokumentacija
Obavezna dokumentacija
Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,
Popunjeni i ovjereni aplikacijski obrasci 1,2 i 3,
Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj,
Rješenje o razvrstavanju- Klasifikacija djelatnosti,
Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,
Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa ili potvrda banke kod koje je otvoren račun,
Detaljno razrađen i opisan projekat ili program za koji se traži sufinansiranje, s podacima bitnim za bodovanje po navedenim kriterijima,
Detaljan finansijski plan projekta s izvorima prihoda i očekivanim rashodima po stavkama.
Dodatna dokumentacija (ukoliko je aplikant posjeduje)
Tačka 1. Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata
9. Izjava ili potvrda o sufinansiranju od strane trećih lica za sportske objekte;
10. Projektna dokumentacija za sportske objekte sa navedenim obimom korištenja objekta i brojem korisnika (Idejni ili glavni projekat);
11. Preporuka od nadležnog organa o značaju projekta sa kojim se aplicira (općinski organ, kantonalno ministarstvo za sport ili strukovni Savez).
Tačka 2. Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje učešća sportista iz Federacije BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima
12. Preporuka od strane strukovnog saveza o značaju projekta/programa;
13. Potvrda od strukovnog saveza o postignutim sportskim rezultatima u predhodnim godinama.
Tačka 3. Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade
14. Specifikacija ili faktura neophodne sportske opreme.
Tačka 4. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH
15. Kalendar takmičenja saveza u 2015. godini.
Tačka 5. Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta
16. Preporuka od strane Paraolompijskog komitetea Bosne i Hercegovine ili strukovnog saveza o značaju projekta/programa.
Dokumenti navedeni pod tačkama 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 i 16 trebaju biti dostavljeni u originalu, a dokumenti pod tačkama 3 , 4, 5, 6, 9 i 14 u ovjerenoj kopiji.
DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE
Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim Javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa propisanim aplikacijskim obrascima, koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili na web portalu www.fmks.gov.ba , trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo.


Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za sport od značaja za Federaciju“, broj pozicije, namjene projekta/programa za koji se aplicira“.
Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 14.9.2015. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 14.9.2015. godine.
INFORMACIJE APLIKANTIMA
Aplikant je dužan da preuzme aplikacijske obrasce za programe ili projekte za koji aplicira po tačkama.
Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.
Prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih od Federalnog ministarstva kulture i sporta u prethodnom periodu neće biti razmatrane.
Aplikant je odgovoran za dostavu tačnih podataka. Bilo koja promjena adrese, broja telefona, faksa ili promjene kontakt i ovlaštene osobe se moraju dostaviti u pisanoj formi ovom ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.

TAČKA 1 - APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)
TAČKA 2 - APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)
TAČKA 3 - APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)
TAČKA 4 - APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)
TAČKA 5 - APLIKACIJSKI OBRAZAC - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

PRELIMINARNA LISTA ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI ZA NABAVKU OBAVEZNIH UDŽBENIKA UČENICIMA
DJECI BRANILACA ZA ŠKOLSKU 2015 /2016 godinu OPĆINA DOBOJ JUG

POGLEDAJTE ILI PREUZMITE OVDJE

Untitled Document

KONKURS

za dodjelu noviane pomo6i za nabavku obaveznih udzbenika uienicima - djeci branilaca za Skolsku 2015. - 2016. godinu

PROČITAJTE ili PREUZMITE OVDJE

Untitled Document


OGLAS
za dodjelu novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica
u svrhu trajnog stambenog zbrinjavanja

PROČITAJTE ILI PREUZMITE OVDJE

Untitled Document

STIPENDIRANJE BRANILAČKE POPULACIJE
SPISAK POGLEDAJTE OVDJE

------------------------------------------------AUTIZAM


je vrlo složeni poremećaj u razvoju mozga koji karakteriše slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, kao i ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Djeca s autističnim poremećajem izgledaju kao i sva druga djeca, ljupka, živahna... Medjutim, i oni i njihove porodice imaju niz životnih poteškoća.
Da bi se adekvatno pristupilo djeci sa ovom vrstom problema potrebno je razviti sistem vezanih usluga, odnosno sistem “rane intervencije”, što u našoj sredini izostaje i samim tim predstavlja veliki problem za rješavanje potreba ove specifične ciljne grupe. Roditelji djece sa ovom vrstom problema, gotovo svuda u svijetu morali su i moraju preuzeti ključnu ulogu u borbi za prava svoje djece na ispravnu dijagnozu, primjeren tretman i društvenu brigu. Radi toga i Udruženje građana Centar za edukaciju “Tvoja riječ”, je pokrenulo humanitarni broj 1415 da bi nastavili realizaciju svog stalnog projekta PREDŠKOLAC-konusltativno edukativna podrška djeci sa razvojnim poteškoćama, ali i da bi osnovali Centra za ranu intervenciju ZA MAJKU I DIJETE.
Naša vizija je kvalitetan, dinamičan i otvoren pristup odnoso, bavićemo se prevencijom, dijagnostikom i rehabilitacijom djece koja imaju teškoće u razvoju, emocionalnom reagovanju i ponašanju.
Radićmo timski, a pristupamo ličnosti djeteta celovito!
Pozivamo Vas, da se SOLIDARIŠE TE pozvom na naš humanitarni broj 1415 . Svoj finasijski doprinos možete uplatiti i na račun 555-007-00527004-54 Nova Banka AD Banjaluka

Otvorite svoje srce za nas i okrenite 1415

“Autizam govori srcem”

 

---------------------------------------------------

 

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa općinom Doboj Jug, poziva sve zainteresovane subjekte, nevladine organizacije, stanovnike općine Doboj Jug i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

o Ček-listama Okolinskog plana upravljanja za projekte koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji su kandidrani ispred općine Doboj Jug:

1. Sanacija i rekonstrukcija lokalne ceste Škilje-KARAULE u Mravićima
2. Sanacija i izgradnja saobraćajnice kroz industrijsku zonu Matuzići
3. Sanacija i rekonstrukcija lokalne ceste Njivice – Brezik u Matuzićima
4. Sanacija i rekonstrukcija ceste prema groblju Jakitovac u Mravićima

Javna rasprava o utjecaju na okoliš sanacije prioriteta putne komunikacije općine Doboj Jug
na području pripadajućih MZ-a odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja na Ček-liste Okolinskog plana upravljanja.

Ček-liste Okolinskog plana upravljanja sanacije prioriteta putne komunikacije općine Doboj Jug dostupne su svim zainteresovanim na sljedećim adresama:

- Općina Doboj Jug, Trg 21. Marta, 74203 Matuzići, oglasna ploča Općine i web stranica Općine: www.dobojjug.ba
- Pripadajuće MZ-e
- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, Trampina 4/1, 71000 Sarajevo, i na web stranici Jedinice za implementaciju projekata: http://portal.piusum.ba/ pod stavkom Projekti, Projekt hitnog oporavka od poplava,

Primjedbe, sugestije i mišljenja dostavljaju se u pismenoj formi direktno Jedinici za implementaciju projekta ili posredno preko Općine Doboj Jug i pripadajućih MZ-a.

Rok za dostavu primjedbi, sugestija i mišljenja je 04. maj 2015.


--------------------------

 

OVDJE PREUZMITE ILI POGLEDAJTE
OKOLINSKU LISTU ZA PROVJERUUntitled Document
Untitled Document
Untitled Document
SPISAK I KRITERIJI ZA DODJELU
POLJOPRIVREDNIH PAKETA

_________________________________

HUMANITARNA POMOĆ


Untitled Document

Općina Doboj Jug
oglašava

JAVNI POZIV


za prikupljanje i odabir starih fotografija Matuzića i Mravića koje mogu biti korištene kao ilustracije ili dokumentaciona osnova za istraživanje povjesti ovog kraja. Fotografije bi trebale da imaju najelementarnije karakteristike: vrijeme nastanka,sadržaj fotografije i njihovo porijeklo. Poželjno je da su očuvane i da imaju pregledan karakter. Fotografije sa panoramom ili dijelom panorame su takođe poželjne. Općina garantuje da će svaka fotografija, nakon skeniranja, biti vraćena vlasniku.
Za one koji raspolažu sa informacionom tehnikom, fotografije mogu dostavljati i u elektronskoj verziji na E-mail: dobojjug@bih.net.ba

Bliže informacije o ovome možete dobiti putem veb stranice: www.dobojjug.ba ili na telefon:032 699 330 (referat za informisanje-Miralem Begić)

(16.11.11.)

 

A vrijeme leti...


 
Panoramio

FOTOGRAFIJEDOBOJ JUGA 
You Tube

DOBOJ JUG NAYOU TUBE 
Ankete

Dali je, po Vašem mišljenju, budžet Općine realan?

DA
NE
DjelomičnoRezultat glasanja
Predhodne ankete

Glasova: 84

 
Naši sponzoriTELESOFT computers Kraševo

Ganjgopetrol Doboj Jug

Mi vidimo sve 
Prognoza vremena

Sedmodnevne prognoze vremena za

Sarajevo
Zagreb
Beograd
Tuzla
Sl. Brod
Rijeka
Split
Dubrovnik
Mostar
Banja Luka


 

:: PHP-Nuke tema: www.nukemods.com © :: Obrada: www.telesoft.ba © ::