Ulaz :: Registruj se
::  Home  ::  Pitanja i odgovori  ::  Bilteni  ::  Forumi  ::
Menu


Općina
· Načelnica
· Vijeće
· Službe
· Postavite pitanja
· Odgovori na pitanja
· Općinski akti
· Obrazci
· Kontakt adrese
Info
· Perom i kamerom
· Važniji telefoni
· Obavijesti
Tu, pored nas
· Javne ustanove
· Privreda
· Kultura
· Sport
· Udruženja...
· Omladinska banka
Kaži mi...
· Svega po malo
· Predstavljamo Vam
· Prilozi za historiju
· Ankete
· Preporučite nas
· Statistika
Ostalo
· Foto galerija
· Foto google
· Knjiga gostiju
· Foto razglednice
Naši linkovi
· Usora
· Tesanj
· Doboj
· Doboj Istok
· Jelah

 
Pogledajte...


PROČITAJTE
OGLASE

IZ
OPĆINE

VODIČ ZA
DOBIJANJE

ODOBRENJA
ZA
GRAĐENJE

PRILOG ZA
HISTORIJU
MRAVIĆI

Pogledajte
FOTO GALERIJU
DOBOJ JUG-ana
GOOGLE EARTH 
Najmlađi...


 
Korisnici

Zdravo, Anonimus
Korisničko ime

Lozinka
(Registruj se)

Članstvo:
Zadnji: JSchiffer
Novi danas: 7
Novi juče: 24
Ukupno: 6764

Korisnika online:
Posjetioca: 18
Članova: 0
Ukupno: 18

 
OBAVIJESTI

Untitled Document BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ JUG
OPĆINSKI NAČELNIK

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim ,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( ŤSl. novine FBiH , broj 12/03) te Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje u regulirana tijela broj: 02-05-4-1115/10 od 23.08.2010.godine, te Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje u regulirana tijela broj: 02-05-4-1441 /10 od 23.11.2010.godine, te Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje u regulirana tijela broj: 02-05-4-263/13 od 22.02.2013.godine , Načelnica Općine Doboj Jug raspisuje

J A V N I
O G L A S

Za izbor kandidata za imenovanje predsjednika Nadzornog odbora JKPť VISť d.o.o. Doboj Jug
I –Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za imenovanje predsjednika Nadzornog odbora JKPťVISť Doboj Jug
II –Mandat predsjednika Nadzornog odbora traje do kraja mandata Nadzornog odbora , zaključno do 18.03.2017.godine.
III –Opis pozicije predsjednika Nadzornog odbora je:
-saziva i rukovodi sjednicama Nadzornog odbora
- stara se o pripremi materijala za sjednice,
- stara se o izvršenju akata i obaveza prema osnivaču,
- predlaže donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Statuta i drugih akata,
- sa članovima imenuje i razrješava Direktora društva,
- sa članovima donosi odluke u drugom stepenu,
- podnosi osnivaču informaciju o radu najmanje jedanput godišnje,te
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom,Statutom i drugim aktima društva.
IV –USLOVI OGLASA
Opći uslovi za predsjednika i članove:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine ,
-da je stariji od 18 godina,
-da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
-da se na njega ne odnosi član IX .1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Posebni uslovi za predsjednika:
-da ima univerzitetsku diplomu VII ili VI stepena stručne spreme tehničkog,ekonomskog , pravnog smjera ili nekog drugog društvenog smjera
-najmanje 5 godine radnog staža u struci nakon sticanja diplome
-da posjeduje moralne kvalitete i organizacione sposobnosti,
-da nema smetnji shodno Zakonu o sukobu interesa .
V- Uz prijavu kandidata za predsjednika Nadzornog odbora , koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,potrebno je dostaviti:
- uvjerenje o državljanstvu,
- izvod iz matične knjige rođenih ( ne starije od 6 .mjeseci),
- ovjerenu kopiju diplome, uvjerenje o radnom stažu ( iskustvu u struci), te izjavu kandidata da nije u sukobu interesa,
VI- Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti Općinskom načelniku – Komisija za izbor
VII- Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.
VIII- U prijavi kandidati su dužni naznačiti naziv pozicije za koju se kandiduju
IX -Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u ramatranje, a prijave podnosioca sa kojima se u roku od 3 dana po isteku oglasa ne bude stupilo u kontakt neće biti uzete u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

OPĆINSKA NAČELNICA:
Jasminka Begić

---------------------------------------------------------

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ JUG
OPĆINSKI NAČELNIK

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim ,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( ŤSl. novine FBiH , broj 12/03),člana 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
( Ť Službene novine FBiHť broj 46/10), Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje u regulirana tijela broj: 02-05-4-1115/10 od 23.08.2010.godine, te Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje u regularna tijela broj: 02-05-4-768/13 od 23.07.2013.godine , Načelnica Općine Doboj Jug raspisuje


J A V N I
O G L A S

Za izbor kandidata za imenovanje predsjednika i dva (2) člana upravnog odbora JZUť Poliklinika sa dnevnom bolnicomť Doboj Jug
I –Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za imenovanje predsjednika i dva člana upravnog odbora JZUť Poliklinika sa dnevnom bolnicomť Doboj Jug
II –Mandat predsjednika i članova je četiri ( 4) godine
III –Opis pozicije članova upravnog odbora je:
-nadzire rad ustanove
- stara se o izvršenju akata i obaveza prema osnivaču
- donosi program i plan rada i nadzire njegovo izvršenje
- imenuje i razrješava direktora preduzeća,
- donosi odluke u drugom stepenu,
- podnosi osnivaču informaciju o radu najmanje jedanput godišnje,te
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom,Statutom i drugim aktima ustanove.
IV –USLOVI OGLASA
Opći uslovi za predsjednika i članove:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine ,
-da je stariji od 18 godina,
-da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
-da se na njega ne odnosi član IX .1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Posebni uslovi za predsjednika:
-da ima univerzitetsku diplomu VII stepen stručne spreme – medicinski fakultet ili visoke spreme drugog zdravstvenog smjera, ekonomskog ili pravnog smjera,
-najmanje 3 godine radnog staža u struci nakon sticanja diplome,
-da posjeduje moralne kvalitete i organizacione sposobnosti,
-da nema smetnji shodno Zakonu o sukobu interesa ,
-za članove:VII , VI ili IV stepen stručne spreme zdravstvenog,ekonomskog ili pravnog smjera ,
-najmanje 2 godine radnog staža u struci,
-da posjeduje moralne kvalitete i organizacione sposobnosti
-da nema smetnji shodno Zakonu o sukobu interesa
Predsjednik se bira ispred osnivača, jedan član ispred JZU i jedan član ispred nadležnog Ministarstva.
V- Uz prijavu kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora , koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,potrebno je dostaviti:
- uvjerenje o državljanstvu,
- izvod iz matične knjige rođenih ( ne starije od 6 .mjeseci),
- ovjerenu kopiju diplome, uvjerenje o radnom stažu ( iskustvu u struci), te izjavu kandidata da nije u sukobu interesa,
VI-Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti Općinskom načelniku – Komisija za izbor
VII- Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.
VIII- U prijavi kandidati su dužni naznačiti naziv pozicije za koju se kandiduju
IX -Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u ramatranje, a prijave podnosioca sa kojima se u roku od 3 dana po isteku oglasa ne bude stupilo u kontakt neće biti uzete u razmatranje u daljem procesu imenovanja.


OPĆINSKA NAČELNICA:
Jasminka Begić


Untitled Document
Untitled Document

URBANISTIČKA SAGLASNOST i ODOBRENJE ZA GRAĐENJEZakonomoprostornomuređenjuZeničko-dobojskog kantonautvrđujusedokumentiprostornoguređenjakojisuosnovazaizdavanjeurbanističkesaglasnostiuzprimjenuodređenihrežimagrađenjautvrđenimutomzakonu. Na web stranici ZDK (www.zdk.ba) se nalazi Registar administrativnih procedura u kojem su opisane sve procedure koje provodi Kanton uključujući i urbanističku saglasnost. Sve informacije vezane za ovu saglasnost kao i obrazac zahtjeva mogu se skinuti sa gore date stranice Kantona.

Zahtjevzaizdavanjeurbanističkesaglasnostina propisanom obrascu sepodnosi:
- napisarniciKantona,premaMinistarstvuzaprostornouređenje, prometikomunikacijeizaštituokolineZe-Dokantona, zagrađevinekojesuunadležnostiKantona
- u šaltersaliopćine, premaslužbizaprostornouređenjezagrađevinekojesuunadležnostiopćine, a prema zahtjevima nadležne općinske službe, odnosno propisanim obrascima općine.

Šta sadrži zahtjev za urbanističkusaglasnost:

Zahtjev za urbanističku saglasnost sadrži:
- Podatke o parceli (kopija katastarskog plana sa parcelom i susjedima i posjedovni list (original ili ovjereni), ne stariji od 6 mjeseci;
- Idejno rješenje ovjereno od strane ovlaštene projektantske firme;
- Stručno mišljenje općine (po službenoj dužnosti);
- Opis tehnološkog (proizvodnog) procesa;
- Elaborat zona opasnosti, ukoliko se radi o objektu koji na neki način tretira životnu okolinu (zaštita od požara ili eksplozije), koji mora biti ovjeren od nadležne firme;
- Prethodna vodna saglasnost (po službenoj dužnosti);
- Poljoprivredna saglasnost (po službenoj dužnosti);;
- Veterinarsko-zdravstvena saglasnost na lokaciju (po službenoj dužnosti);
- Prethodna saobraćajna saglasnost (po službenoj dužnosti);
- Prethodna saglasnost BH Telecoma;
- Prethodna saglasnost na na priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu;
- Prethodna elektro-energetska saglasnost;
- Prethodna saglasnost za priključak na toplotnu mrežu (JP Grijanje);
- Dokaz o uplati takse (500,00 KM na račun: 134-010-000000-1672, vrsta prihoda: 722121, budžetska organizacija: 1901001 sa komentarom „Uplata na račun ili taksene markice;

Organ uprave,odnosno služba za upravu nadležni za izdavanje urbanističke saglasnosti mogu zahtijevati i druge priloge u zavisnosti od složenosti građenja.

Organi nadležni za izdavanje urbanističke saglasnosti
Urbanističku saglasnost izdaje općinska služba uprave na čijem se području zahtijeva građenje, nadležni kantonalni i federalni organ. Nadležni kantonalni organ je Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i to za slijedeće građevine:
- izgradnju građevina i zahvata od značaja za Kanton,
- izgradnju građevina i zahvate koji će se odvijati na teritoriji dvije ili više općina,
- izgradnju građevina i vršenje djelatnosti i zahvata koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okolinu, život i zdravlje ljudi Kantona i šire, shodno popisu djelatnosti člana 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom režimu kontrole djelatnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti čovjekovu okolinu (ŤSlužbene novine Ze-Do kantonať, br.9/07).
- radove na objektima i područjima spomenika kulturno-historijskog ili prirodnog naslijeđa kantonalnog značaja.

Sadržaj urbanističke saglasnosti
Urbanistička saglasnost sadrži:
- podatke o namjeni, položaju i oblikovanju građevine odnosno drugih radova,
- izvod iz planskog dokumenta na osnovu kojeg se izdaje urbanistička saglasnost sa granicama, odnosno Stručne ocjene Komisije ( u slučaju da Plan nije donesen) sa granicama pripadajućeg zemljišta- građevinska parcela,
- propisane saglasnosti, odnosno uslove za izradu tehničke dokumentacije za građenje građevine, izdate od strane nadležnih organa i službi,
- urbanističko-tehničke uslove,
- nalaz o geotehničkom ispitivanju tla (gdje je to potrebno),
- posebne uslove propisane zakonom ili na osnovu zakona,
- obaveze u odnosu na susjede i prava drugih lica posebno u odnosu na prava lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima,
- iznos troškova uređenja građevinskog zemljišta, odnosno uslove za uređenje građevinskog zemljišta, ako se gradnja vrši na neuređenom građevinskom zemljištu,kao i druge obaveze korisnika koje su proizašle iz korištenja odnosnog zemljišta;
- način upravljanja i reciklaže građevinskog otpada;
- druge podatke i uslove od značaja za građenje.

Sadržaj Urbanističko-tehničkih uslova

Urbanističko-tehničkim uslovima u zavisnosti od vrste građenja utvrđuje se:
1) oblik i veličina parcele;
2) regulaciona i građevinska linija;
3) koeficijent izgrađenosti parcele;
4) nivelacione kote;
5) tehnički pokazatelji građevine;
6) prostorno organiziranje građevinske parcele, uključujući rješenje internog i saobraćaja u mirovanju;
7) uređenje parcele;
8) način i uslovi priključenja parcele, odnosno građevine na javnu saobraćajnu površinu i komunalnu infrastrukturu;
10) uslovi upravljanja građevinskim otpadom i uslovi reciklaže građevinskog otpada ukoliko nisu propisani posebnim propisom,
11) primjena materijala i arhitektonskih smjernica;
12) uslovi za otklanjanje urbanističko-arhitektonskih barijera za kretanje lica sa umanjenim tehničkim sposobnostima;
13) uslovi za zaštitu od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda, katastrofa i ratnih djelovanja.
Rokovi za izdavanje urbanističke saglasnosti
Nadležni organ uprave dužan je u roku od 5 dana od dana podnošenja zahtjeva, podnosioca pisano izvjestiti o osnovanosti zahtjeva, te zatražiti potrebna mišljenja, uslove i saglasnosti na lokaciju, ili eventualnu dopunu zahtjeva. Ukoliko podnisilac zahtjeva u zadanom roku, a najduže za 30 dana ne dopuni zahtjev smatrat će se da je odustao od zahtjeva. Rok za rješavanje potpunog predmeta je 7 dana.

Važenje urbanističke saglasnosti

Pribavljanjem urbanističke saglasnosti ne znači da se može početi sa gradnjom, nego da su utvrđeni urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije (glavnog/izvedbenog projekta), a po izradi tehničke dokumentacije stiču se uslovi za podnošenje zahtjeva, istom organu za izdavanje građevinske dozvole.
Urbanistička saglasnost važi godinu dana od njene pravosnažnosti i u tom roku se mora podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje.
Važenje urbanističke saglasnosti može se, izuzetno, uvažavajući opravdane razloge, produžiti za još jednu godinu dana.

Zakonski osnov:
- Zakon o upravnom postupku (ŤSlužbene novine Federacije BiHť, broj 2/98 i 48/99)
- Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (ŤSlužbene novine FBiHť, broj: 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10);
- Zakon o prostornom uređenju i građenju (ŤSlužbene novine ZDKť,broj: 1/14)
- Zakon o upravljanju otpadom (ŤSlužbene novine FBiHť, br. 33/03 i 65/09);
- Plan upravljanja otpadom (ŤSlužbene novine ZDKť, broj: 1/09);
- Zakon o zaštiti zraka (ŤSlužbene novine FBiHť, broj 33/03 i 2/10);
- Zakon o zaštiti voda (ŤSlužbene novine FBiHť, broj 33/03);
- Zakon o zaštiti okoline (ŤSlužbene novine FBiHť, broj 33/03 i 38/09);
- Zakon o zaštiti prirode (ŤSlužbene novine FBiHť, broj 33/03);
- Zakon o zaštiti okoline (Sl.novine Ze-do kantonať, br. 1/00),
- Zakon o vodama („Službene novine F BiH“, br. 70/06);
- Zakon o vodama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“, br. 17/07)
- Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okolinu i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu, (Sl.novine F BiHť, br. 19/04)
- Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu, (Sl.novine Ze-do kantonať, br. 12/05),
- Pravilnik o posebnom režimu kontrole djelatnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti čovjekovu okolinu (Službene novine Ze-do kantonať, br. 10/00),
- Pravilnik o posebnom režimu kontrole djelatnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti čovjekovu okolinu (Sl. novine ZDK, br. 9/07);
- Odluka o načinu rada i postupanja po administrativnim postupcima u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZDK“, br. 12/13).

Ova brošura predstavlja skraćene upute načinjene na temelju federalnih i kantonalnih zakona i propisa iz ove oblasti i ista je smjernica građanima u postupku ostvarivanja prava utvrđenih citiranim zakonima u ovoj brošuri.

PRILOG:
1. Vodic za dobijanje Odobrenja za građenje
2. Dijagram uz Vodič


Untitled Document

Untitled Document Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina
Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and Herzegovina
Zeničko-dobojski kanton Zenica-Doboj Canton
OPĆINA BREZA MUNICIPALITY OF BREZA
Općinski načelnik Municipal Mayor

Broj: 01/2-34-2204/14
Breza, 26.08.2014. godine


Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/05), Općinski načelnik objavljuje


INTERNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom
općinskom organu uprave Općine Breza


01. Samostalni referent za poslove osmatranja i uzbunjivanja.......(1) jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme
02. Kafe kuharica....................................................(1) jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme


Uslovi za obavljanje poslova:
Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je kandidat punoljetan državljanin BiH, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje, da ima završenu odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat za naprijed navedeno radno mjesto treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

Za poziciju 01:
- SSS-IV stepen društvenog ili tehničkog smjera,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru,
- 10 mjeseci radnog staža,

Za poziciju 02:
- osnovna škola,
- 6 mjeseci radnog staža.

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

Dokumenti koje je potrebno priložiti (orginal ili ovjerene kopije):
1. Prijava na oglas,
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme,
5. Uvjerenje o radnom stažu,
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za poziciju 1),
7. Certifikat o poznavanju rada na računaru (za poziciju 1),
8. Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini,
9. Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
10. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, primljeni kandidati prilažu prije stupanja na posao.

Namještenici koji budu primljeni u radni odnos podliježu obavezi probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana objavljivanja oglasa u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa potrebno je podnijeti prijavu sa kraćom biografijom na adresu:

Općina Breza
Ul. Bogumilska br.1.
71370 B r e z a
Sa naznakom: „Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza“


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljeno: Općinski načelnik
1x Služba za finansije, inspekcij.posl. i opću upravu, Halil Tuzlić
1x Evidencija,
1x Arhiva.


Untitled Document
Untitled Document

Općina Doboj Jug
oglašava

JAVNI POZIV


za prikupljanje i odabir starih fotografija Matuzića i Mravića koje mogu biti korištene kao ilustracije ili dokumentaciona osnova za istraživanje povjesti ovog kraja. Fotografije bi trebale da imaju najelementarnije karakteristike: vrijeme nastanka,sadržaj fotografije i njihovo porijeklo. Poželjno je da su očuvane i da imaju pregledan karakter. Fotografije sa panoramom ili dijelom panorame su takođe poželjne. Općina garantuje da će svaka fotografija, nakon skeniranja, biti vraćena vlasniku.
Za one koji raspolažu sa informacionom tehnikom, fotografije mogu dostavljati i u elektronskoj verziji na E-mail: dobojjug@bih.net.ba

Bliže informacije o ovome možete dobiti putem veb stranice: www.dobojjug.ba ili na telefon:032 699 330 (referat za informisanje-Miralem Begić)

(16.11.11.)

 

A vrijeme leti...


 
Panoramio

FOTOGRAFIJEDOBOJ JUGA 
You Tube

DOBOJ JUG NAYOU TUBE 
Ankete

Dali je, po Vašem mišljenju, budžet Općine realan?

DA
NE
DjelomičnoRezultat glasanja
Predhodne ankete

Glasova: 59

 
Naši sponzoriTELESOFT computers Kraševo

Ganjgopetrol Doboj Jug

Mi vidimo sve 
Prognoza vremena

Sedmodnevne prognoze vremena za

Sarajevo
Zagreb
Beograd
Tuzla
Sl. Brod
Rijeka
Split
Dubrovnik
Mostar
Banja Luka


 

:: PHP-Nuke tema: www.nukemods.com © :: Obrada: www.telesoft.ba © ::